scorecardresearch.com Uluslararası Yatırım Hukukunda En Çok Gözetilen Ulus Muamelesi ve Tüm Uluslararası Hukuk Kitapları Radikal Kitap'ta!
Uluslararası Yatırım Hukukunda En Çok Gözetilen Ulus Muamelesi

Uluslararası Yatırım Hukukunda En Çok Gözetilen Ulus Muamelesi

Yazar : Pınar Baklacı

Sayfa Sayısı : 102

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : Uluslararası Hukuk

Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

Ulus­la­ra­ra­sı ant­laşma­lar­da sık­ça ge­çen en çok gö­ze­ti­len ulus kay­dı, bir ant­laşma­da ta­raf­la­rın be­lir­li bir ko­nu­da üçün­cü dev­let­le­re ya da va­tan­da?­la­rına ta­nı­dık­la­rı ya da ta­nıya­cak­la­rı da­ha el­ve­ri?­li mu­ame­le­yi, bir­bir­le­ri­ne ya da va­tan­da?­la­rı­na kar­şı da uy­gu­la­ma­yı ka­bul et­tik­le­ri­ni açık­la­yan bir hü­küm­dür. Bu eser­de, gü­nü­müz­de ge­liş­me aşa­ma­sın­da ol­ma­sına karşın, öne­mi her ge­çen gün ar­tan ulus­la­ra­ra­sı ya­tırım hu­ku­ku­nun önem­li il­ke­le­rin­den bi­ri olan “en çok gö­ze­ti­len ulus kay­dı” il­ke­si­nin ve bu il­ke­ye da­ya­nıla­rak ya­pılan “en çok gö­ze­ti­len ulus mu­ame­le­si” nin in­ce­len­me­si amaç­lan­mak­ta­dır. Ulus­la­ra­ra­sı ya­tırım hu­ku­ku­nun asıl kay­na­ğı ulus­la­ra­ra­sı ant­laşma­lar ol­duğu için ant­la?­ma­la­rın kap­sa­mı ve ant­laşma­da­ki ifa­de­ler da­ha faz­la önem ka­zan­mak­ta­dır. En çok gö­ze­ti­len ulus kay­dı, ulus­la­ra­ra­sı ant­la?­ma­lar­da fark­lı şe­kil­ler­de ifa­de edil­di­ği için bu ko­nu­da ve­ril­miş bir­bi­rin­den fark­lı ulus­la­ra­ra­sı ya­tırım tah­ki­mi bu­lun­mak­ta­dır. Ça­lış­ma­da, ta­rih­sel ge­li­şim içe­ri­sin­de ulus­la­ra­ra­sı ya­tı­rım ant­laşma­la­rın­da en çok gö­ze­ti­len ulus kay­dı il­ke­si, bu il­ke­nin an­la­mı, kap­sa­mı, ne­re­de ve ne şe­kil­de dü­zen­len­di­ği ko­nu­su in­ce­le­ne­cek­tir. Türk­çe li­te­ra­tür­de ulus­la­ra­ra­sı ya­ban­cı ya­tırım­la­ra ilişkin kap­sam­lı ve yol gös­te­ri­ci ni­te­lik­te mo­nog­ra­fik ça­lış­ma­lar bu­lun­mak­la bir­lik­te, bu ça­lış­ma özel­lik­le ulus­la­ra­ra­sı ya­tırım il­ke­le­ri ve en çok gö­ze­ti­len ulus kay­dı il­ke­si­ni ay­rı bir ça­lış­ma ko­nu­su ola­rak in­ce­le­miş ol­ma­sı se­be­biy­le önem­li­dir. Ça­lış­ma bu ko­nu­yu in­ce­le­yen ilk ça­lış­ma ol­ma­sı ve bun­dan son­ra ya­pıla­cak ça­lış­ma­la­ra ışık tut­ma­sı açı­sın­dan kat­kısı düşü­nü­le­rek de­ğer­len­di­ril­me­li­dir. Öte yan­dan ça­lış­ma, kap­sam­lı li­te­ra­tür ta­ra­ma­sı ile bu ko­nu­nun ir­de­len­me­si­ne ay­rıca kat­kı sağla­ma­yı amaç­la­mak­ta­dır.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963