scorecardresearch.com Milletlerarası Özel Hukukta Hisse Devirleri ve Tüm Uluslararası Hukuk Kitapları Radikal Kitap'ta!
Milletlerarası Özel Hukukta Hisse Devirleri

Milletlerarası Özel Hukukta Hisse Devirleri

Yazar : Ebru Akduman

Sayfa Sayısı : 323

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : Uluslararası Hukuk

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

Glo­bal­leş­me­nin so­nu­cu ola­rak ar­tan ti­ca­ret ve ya­tı­rım hac­mi, tek­no­lo­jik iler­le­me­ler, de­ği­şen tü­ke­ti­ci ih­ti­yaç ve ta­lep­le­ri; iş­let­me­le­rin dün­ya pi­ya­sa­sın­da da­ha iyi re­ka­bet ede­bil­me­le­ri için bü­yü­me yo­lu­nu seç­me­le­ri­ne se­bep ol­muş­tur. Bir­leş­me ve dev­ral­ma­lar, bu bü­yü­me­nin en et­ki­li yol­la­rın­dan bi­ri ola­rak ka­bul edil­mek­te­dir. Or­tak­lık­lar, ya­ban­cı bir ül­ke­de ye­ni bir or­tak­lık ku­rup sı­fır­dan baş­la­mak ye­ri­ne yer­li or­tak­lık­lar­la bir­leş­me ve­ya bu or­tak­lık­la­rı dev­ral­ma yo­luy­la pi­ya­sa­ya gir­me­yi ter­cih et­mek­te­dir­ler. Bu ça­lış­ma­nın ko­nu­su­nu, iş­bu ya­tı­rım tür­le­rin­den bi­ri olan ya­ban­cı un­sur­lu his­se de­vir­le­ri oluş­tur­mak­ta­dır. Bu kap­sam­da, ön­ce­lik­le bir Türk li­mi­ted ve­ya ano­nim or­tak­lı­ğın his­se­le­ri­nin ta­ma­men ve­ya kıs­men ya­ban­cı bir ki­şi­ye his­se sa­tı­şı yo­lu ile dev­ri­nin aşa­ma­la­rı an­la­tıl­mış ve son­ra­ki bö­lüm­ler­de iş­bu ya­tı­rım­lar ka­nun­lar ih­ti­la­fı açı­sın­dan ele alın­mış­tır. Türk hu­ku­kun­da yer alan il­gi­li ka­nu­nî dü­zen­le­me­ler; Ang­lo-Ame­ri­kan hu­kuk sis­tem­le­rin­den ABD ve İn­gi­liz hu­ku­ku, kı­ta Av­ru­pa­sı hu­kuk sis­tem­le­rin­den İs­viç­re hu­ku­ku ile AB hu­ku­kun­da­ki mev­cut du­rum in­ce­le­ne­rek kar­şı­laş­tır­ma­lı hu­kuk açı­sın­dan bir de­ğer­len­dir­me­ye tâ­bi tu­tul­muş­tur.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963