scorecardresearch.com Milletlerarası Mal Satımına İlişkin BM Antlaşmasında Öngörülebilirlik İlkesi ve Tüm Uluslararası Hukuk Kitapları Radikal Kitap'ta!
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin BM Antlaşmasında Öngörülebilirlik İlkesi

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin BM Antlaşmasında Öngörülebilirlik İlkesi

Yazar : Ayşe Elif Ulusu

Sayfa Sayısı : 249

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : Uluslararası Hukuk

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

Bu çal›flmada sözleflmeler hukukunda taraflardan birinin sözleflmeyiihlâl etmesi halinde bu ihlâl nedeniyle zarara u¤rayan taraf›n bu zararlar›n›n telafisi için baflvurabilece¤i en önemli hukukî çarelerden birisiolan tazminat yapt›r›m› ve onun s›n›rlar›, milletleraras› belgeler ve millîhukuk sistemleri karfl›laflt›r›lmak suretiyle ve uygulamadaki mahkemekararlar›ndan örneklerle incelenmifltir. Çal›flman›n en temel amaçlar›ndanbirisi, globalleflen ticaret dünyas›nda Avrupa Birli¤i ülkelerinin yan›s›ra pek çok Ortado¤u ve Asya ülkesinin de taraf oldu¤u ve 07.04.2010tarihinde Türkiye’nin kat›lmay› kararlaflt›rd›¤› ve 1 A¤ustos 2011 tarihindeTürkiye bak›m›ndan yürürlü¤e girecek olan Milletleraras› Mal Sat›m›na ‹liflkin Sözleflmeler Hakk›nda Birleflmifl Milletler Antlaflmas›’nda(United Nations Convention on Contracts for the International Sale ofGoods-CISG) ve bu Antlaflma’n›n bir tamamlay›c›s› ve Avrupa Birli¤iBorçlar Kanunu’nun bir öncülü olarak görülen Avrupa Borçlar HukukuPrensipleri’nin (Principles of European Contract Law-PECL) ifa engellerisisteminde önemli bir yere sahip olan tazminat sorumlulu¤unun s›n›rland›r›lmas› için seçilen, kökeni ve uygulamas› Roma hukukuna kadardayanan öngörülebilirlik ilkesini Türk hukukuna tan›tmak ve bu ilkeninTürk hukuku tazminat sorumlulu¤u içerisinde ne flekilde uygulanabilece¤ini göstermektir.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963