scorecardresearch.com SSCB Türkiye İlişkileri - (Türkiye'de 1980 Darbesi'nden SSCB'nin Dağılmasına Kadar) ve Tüm Tarihi Olaylar Üzerine Araştırmalar Kitapları Radikal Kitap'ta!
SSCB Türkiye İlişkileri - (Türkiye'de 1980 Darbesi'nden SSCB'nin Dağılmasına Kadar)

SSCB Türkiye İlişkileri - (Türkiye'de 1980 Darbesi'nden SSCB'nin Dağılmasına Kadar)

Yazar : Prof. Dr. Musa Qasımlı

Sayfa Sayısı : 464

Yayınevi : KAKNÜS YAYINLARI

Tür : Tarihi Olaylar Üzerine Araştırmalar

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.


SSCB-Tür­ki­ye iliş­ki­le­rin­de 70’li yıl­la­rın so­nun­dan iti­ba­ren ye­ni­den ge­ri­le­me or­ta­ya çık­tı. Bu­na yol açan fak­tör­ler ne­ler­di? Af­ga­nis­tan’a Sov­yet as­ke­ri mü­da­ha­le­si kar­şı­lık­lı iliş­ki­le­re na­sıl et­ki et­ti? Mev­cut du­ru­ma ni­çin ye­ni so­ğuk sa­vaş de­ni­li­yor? Yo­lun­da ol­ma­yan Sov­yet-Türk iliş­ki­le­ri­nin ka­rak­te­ris­tik yön­le­ri ne­ler­di? Kıb­rıs prob­le­mi kar­şı­lık­lı iliş­ki­le­re na­sıl et­ki et­ti?

SSCB Ka­ra­de­niz bo­ğaz­la­rı ko­nu­su­nu ne­den ye­ni­den gün­de­me ge­tir­di? 12 Ey­lül 1980 dar­be­si kar­şı­lık­lı iliş­ki­le­re na­sıl et­ki et­ti? Ta­raf­lar bir­bir­le­ri­ne kar­şı giz­li sa­va­şı na­sıl yü­rü­tü­yor­lar­dı? Bul­ga­ris­tan Sov­yet-Türk iliş­ki­le­ri­ne na­sıl et­ki edi­yor­du? Er­me­nis­tan SSC li­der­le­ri mer­kez kar­şı­sın­da ta­rih­te hiç­bir za­man ol­ma­yan uy­dur­ma “Er­me­ni soy­kı­rı­mı” ve Azer­bay­can’a kar­şı asıl­sız top­rak id­di­ala­rı­nı na­sıl ile­ri sü­rü­yor­lar­dı? Bun­la­rın ara­sın­da iliş­ki var mıy­dı? Sov­yet li­der­le­ri­nin bu asıl­sız id­di­ala­ra yak­la­şı­mı ne idi? Meh­met Ali Ağ­ca’nın Pa­pa II. John Pa­ul’e kar­şı sui­kast ger­çek­leş­tir­me­si Sov­yet-Türk iliş­ki­le­rin­de gün­de­me gel­di mi? Kör­fez kri­zi Sov­yet-Türk iliş­ki­le­ri­ne na­sıl et­ki et­ti? İki ül­ke­nin ya­kın­laş­ma­sın­da Azer­bay­can han­gi ro­lü oy­nu­yor­du? Sov­yet li­de­ri Mi­ha­il Gor­ba­çov Sov­yet Türk cum­hu­ri­yet­le­ri­nin li­der­le­ri­ne ni­ye gü­ven­mi­yor­du?

Bu ve baş­ka so­ru­la­ra Azer­bay­can, Rus­ya, Tür­ki­ye, Gür­cis­tan ar­şiv­le­rin­de uzun yıl­lar­ca “çok giz­li”, “giz­li” ve “hiz­me­te özel” damga­la­rı ile ko­ru­nan bel­ge­le­ri­ne, ABD Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’nın ve Mer­ke­zî İs­tih­ba­rat İda­re­si­nin ba­sı­lı bel­ge­le­ri­ne, Er­me­nis­tan kay­nak­la­rı­na da­ya­lı ola­rak ya­zıl­mış mo­nog­ra­fi­de ce­vap ve­ri­li­yor. Ya­rar­la­nıl­mış olan kay­nak ve eser­le­rin ne­re­de ise ta­ma­mı bi­lim dün­ya­sı­nın dik­ka­ti­ne ilk kez su­nu­lu­yor.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963