scorecardresearch.com Uluslararası Barış Konferansları ve Osmanlı Devleti ve Tüm Tarih Kitapları Radikal Kitap'ta!
Uluslararası Barış Konferansları ve Osmanlı Devleti

Uluslararası Barış Konferansları ve Osmanlı Devleti

Yazar : Betül Batır

Sayfa Sayısı : 185

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : Tarih

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

19.yüz­yıl Ba­tı­lı dev­let­ler açı­sın­dan her alan­da çal­kan­tı­lı bir dö­nem ol­muş­tur. Ya­şa­nan bu çal­kan­tı­lı dö­ne­min te­mel ne­de­ni güç­lü dev­let­le­ra­ra­sın­da gö­rü­len si­ya­si, eko­no­mik ve ti­ca­ri so­run­lar­dır. Bu so­run­la­rı hu­ku­kî yön­den bir te­me­le otur­tup, çö­züm bul­mak ve ulus­la­ra­ra­sı bir sis­te­me bağ­la­mak ama­cıy­la “Par­la­men­to­la­ra­ra­sı Bir­lik” fik­ri­nin gün­de­me ge­ti­ril­me­si sağ­lan­mış­tır. Bu­nun so­nu­cun­da bu bir­li­ğin or­ta­ya çık­ma­sı için dev­let­ler ta­ra­fın­dan gi­ri­şim­de bu­lu­nul­muş­tu. Ça­lış­ma­mı­zın ko­nu­su olan, ba­rış kon­fe­rans­la­rı­nı dü­zen­le­yen “Par­la­men­to­la­ra­ra­sı Bir­lik” ulus­la­ra­ra­sı ba­rı­şı sağ­la­ma ve si­lah­lan­ma ya­rı­şı­nı dur­dur­ma ama­cıy­la, Av­ru­pa Par­la­men­ter­le­ri ta­ra­fın­dan ku­rul­muş­tu. Ça­lış­ma­mı­zın gi­riş bö­lü­mün­de “Par­la­men­to­la­ra­ra­sı Bir­lik”in ku­ru­lu­şu­nu, 1899 ta­ri­hi­ne ka­dar olan ça­lış­ma­la­rı­nı, özel bir bir­lik ola­rak ku­ru­lan Par­la­men­to­la­ra­ra­sı Bir­lik’in dev­let­ler bün­ye­si­ne alı­na­rak na­sıl res­mi­leş­ti­ril­di­ği hak­kın­da bil­gi ve­ril­me­ye ça­lı­şıl­mış­tır. Ulus­la­ra­ra­sı La­hey Ba­rış Kon­fe­rans­la­rı ba­rı­şın sağ­lan­ma­sın­da ön­ce­ki ça­lış­ma­lar ola­rak an­la­tıl­mış­tır. Bu­nun ne­de­ni ise bu kon­fe­rans­la­rın to­hum­la­rı­nın Par­la­men­to­la­ra­ra­sı Bir­lik’in dü­zen­le­di­ği kon­fe­rans­lar­da atıl­mış ol­ma­sı, ay­rı­ca bir­li­ğin bir ba­şa­rı­sı ola­rak ka­bul edil­me­si­dir.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963