scorecardresearch.com Orta Asya Ve Kafkasya ve Tüm Orta Doğu Kitapları Radikal Kitap'ta!
Orta Asya Ve Kafkasya

Orta Asya Ve Kafkasya

Yazar : Prof. Dr. Tayyar Arı

Sayfa Sayısı : 512

Yayınevi : MKM YAYINCILIK

Tür : Orta Doğu

Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.


Çok sayıda değerli bilim adamının katkılarıyla oluşan elinizdeki kitap, Sovyet sonrası bağımsızlığını kazanan ve çoğunluğunu Türk devletlerinin oluşturduğu Orta Asya ve Kafkasya’yı mümkün olan bütün boyutlarıyla tartışmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, bu alanda çalışma yapan bilim adamlarının kaynak gereksinimi dikkat alınarak bilimsel krıterlerden ödün verilmezken, ilgili alandaki ders kitabı gereksinimi de dikkate alınarak sade bir anlatım tercih edilmiştir. Çalışmanın ilk iki bölümünde öncelikle bölge ülkelerinin siyasal, toplumsal ve ekonomik yapıları ve dış politikaları hakkında bilgi verilmiş, daha sonraki bölümlerde ise bölgedeki sorunlar ve bölge dışı güçlerin politikaları analiz edilmiştir. Kitapta yer alan makalelerin içerikleri hakkında aşağıda kısaca bilgi verilmiştir.
Prof. Dr. Tayyar Arı, “Orta Asya’da siyasal, toplumsal ve ekonomik yapılar, güvenlik sorunları ve işbirliği girişimleri” başlıklı yazısında bölge ülkeleri arasındaki sınır sorunları, etnik sorunlar ve su sorunu gibi çözüm bekleyen sorunlar nedeniyle bölgede oluşması gereken dostluk ilişkilerinin kurulmasının zorlaştığına ve bölge ülkelerinin, bölge dışı ülkelerle güvenlik kaygılarını dikkate alan bir takım bağlantılara girmelerinin söz konusu sorunları çözmek yerine derinleştirdiğine işaret etmektedir.Çalışmada Orta Asya’daki siyasal, toplumsal ve ekonomik yapılar, güvenlik sorunları, bölgede söz konusu olan işbirliği girişimleri ve bunların bölge istikrarına etkisi ele alınmaktadır.
Doç. Dr. Ertan Efegil, “Orta Asya devletlerinin dış politikasını belirleyen temel faktörler: Rejim güvenliğine karşı yayılmacı jeopolitik” başlıklı makalesinde “her ne kadar bölge devletlerinin dış politikalarında coğrafi yerleşim, nüfus ve doğal kaynaklar gibi jeopolitik faktörlerin etkili olduğu kabul edilse de bölge liderlerinin, dış politikalarını belirlerken, bölge insanının ve kendi devletlerinin temel ihtiyaçlarına ve ayrıca kendi rejimlerinin güvenliğine daha fazla önem verdiklerini” varsaymaktadır. Çalışmada başlıca temel tartışma konuları, büyük güçler arasında oynanan yeni büyük oyun, bölge devletlerinin dış politikalarında jeopolitik yaklaşımın rolü, bölge liderliği arayışları, güvenlik sorunlarının dış politikalara etkisi ve ekonomik reform girişimleridir.
Doç. Dr. Göksel İşyar, “Azerbaycan ve dış politikası” başlıklı makalesinde, Azerbaycan’ın siyasal ve ekonomik yapısını ortaya koymakta, bağımsızlık sonrasi siyasi gelişmeleri ele almakta ve dış politikasını analiz etmektedir. Çalışmada, Azerbaycan’ın petrolü ve iç-dış siyasete etkileri, Karabağ Savaşı ve Azerbaycan’da oluşan siyasî sorunlar, Elçibey iktidarının yıkılması, ateşkesle beraber gelen iç huzursuzluklar, petrol kartının yeniden devreye girmesi ve yüzyılın sözleşmesi, başlıca temel tartışma konularıdır.
Prof. Dr. Gökhan Koçer, “Gürcistan: Jeopolitik, Jeokültür ve Jeoekonomi” başlıklı makalesinde, “Gürcistan’ın bugünkü durumunu doğru anlamlandırabilmek için, öncelikle onun jeopolitiği, jeokültürü ve jeoekonomisi konusundaki verilerini değerlendirmek gerektiğine” dikkat çekmektedir. Yazar, böylesi bir değerlendirmenin çok geniş kapsamlı olduğu için, bu çalışmanın sınırlı bir çerçevede yapılacağını ve daha ziyade dış politikanın analizi için temel ve gerekli verilerin bir kısmının ortaya konacağını belirtmektedir. Gürcistan dış politikasının genel hatlarıyla değerlendirildiği çalışmada Gürcistan’ın jeopolitiği, ayrıca kimlik, ekonomi ve dış politika arasındaki ilişki sorgulanmaktadır.
Prof. Dr. Kamer Kasım, “Ermenistan” başlıklı makalesinde Ermenistan’ın siyasi ve toplumsal yapısı ile bu yapıya etki eden faktörleri ve Ermenistan’ın izlediği dış politikayı ele almaktadır. Makalede Ermenistan’ın politik ortamı ve izlediği politika her bir devlet başkanı dönemi dikkate alınarak analiz edilmiştir. Çalışmada, nüfus ve ekonomik yapı, siyasal ve toplumsal bir faktör olarak diaspora, Ermenistan’ın siyasi yapısı ve dış politikası üzerinde durulmaktadır.
Doç. Dr. Mert Bilgin, “Orta Asya ve Kafkasya’da enerji stratejileri: Rekabet, işbirliği ve bölgesel sorunlar”, başlıklı makalesinde, Orta Asya ve Kafkasya’ya enerji perspektifinden bakmaktadır. Çalışmada, bu coğrafyada yer alan petrol ve doğal gaz üreticilerinin, üretimle tüketim arasındaki bir dizi süreçteki kararlarının ve bu kararları uygulayabilme düzeyinin hangi jeopolitik sonuçları beraberinde taşıdığı ortaya konmaktadır. Yazar ayrıca, Orta Asya ve Kafkasya’da petrol ve doğal gaz ticaretini ve küresel enerji siyasetinde Orta Asya ve Kafkasya’nın jeopolitik anlamını sorgulamaktadır.
Doç. Dr. Ömer Göksel İşyar’ın, “Azeri-Ermeni çatışması, barış arayışları ve çözümsüzlük” başlığını taşıyan makalesinde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunlar çok yönlü olarak analiz edilmektedir. Bu çerçevede iki ülke arasındaki sorunların Karabağ meselesiyle sınırlanamayacak kadar tarihi geçmişi olduğuna dikkat çekilmektedir. Doç. Dr. İşyar, çalışmasında Karabağ sorununu içsel ve dışsal tüm dinamikleri dik-kate alarak detaylı bir şekilde analiz etmektedir. Bu bağlamda Azeri-Ermeni uyuşmazlığının ardındaki temel nedenler, 1990’larda uyuşmazlığın çözülmesi konusundaki uluslararası çabalar ve 2000’lerde Dağlık Karabağ sorununun çözümü yönünde atılan uluslararası adımlar üzerinde durulmaktadır.
Prof. Dr. Nasuh Uslu, “Orta Asya ülkeleri arasında işbirliği ve örgütlenme çabaları” başlığıyla kaleme aldığı çalışmasında Orta Asya ülkelerinin daha çok kendi aralarında ve bazı ortaklarla birlikte gerçekleştirmeye çalıştıkları işbirliği girişimleri, ulaşılan sonuçlar ve karşılaşılan sorunlar çerçevesinde analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede ekonomik, siyasi ve güvenlikle ilgili işbirliği çabaları, su ve enerji alanındaki işbirliği girişimleri ve işbirliği çabalarını olumsuz etkileyen faktörler üzerinde durulmuştur.
Prof. Dr. Alaeddin Yalçınkaya, “Bağımsız Türk cumhuriyetleri ve Dugin’in yeni Avrasyacılık önerileri”, adlı çalış-masında Dugin’in felsefesi temelinde Rusya’nın Orta Asya ve Avrasya’ya yönelik dış politikası analiz edilmektedir. Yazar çalışmasında Dugin’in hayatı, kişiliği ve eserleri, yeni Avrasyacılık’ın esasları, Avrasyacılık ve Türk cumhuriyetleri, ABD ve Türk cumhuriyetleri, Türkiye ve Türk cumhuriyetleri, İran ve Türk cumhuriyetleri, Çin ve Türk cumhuriyetleri gibi konuları tartışmaya açmaktadır.
Prof. Dr. Tayyar Arı ve Dr. Ferhat Pirinççi’nin birlikte kaleme aldıkları, “11 Eylülün gölgesinde Orta Asya’ya yönelik Amerikan politikası”, başlıklı çalışmaları, ABD’nin son dönemdeki Orta Asya politikasını bölgesel denklemde Afganistan, Rusya ve Çin faktörlerini de dikkate alarak analiz etmektedir. Bu bağlamda ABD’nin küresel öncelikleri, Orta Asya’da Afganistan operasyonuyla artan Amerikan angajmanı, 11 Eylül sonrasında Amerikan angajmanının bölgesel yansımaları ve ABD’nin Orta Asya politikasında Rusya ve Çin faktörü detaylı bir şekilde analiz edilmektedir.
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın’ın, “ABD’nin Kafkasya politikasında Rusya ile ortaklık ve rekabet paradoksunun olası gelişmelerini anlamak” başlıklı makalesinde, ABD’nin bölgeye yönelik temel stratejik hedefleri, Kafkasya’nın ABD Dış Politikası açısından jeopolitik önemi, SSCB’nin tasfiyesi ve yeni büyük oyun teorisi, ABD’nin Kafkasya politikasındaki değişim paradigması, 11 Eylül sonrasında ABD’nin Kafkasya politikasındaki açılımları ve ABD’nin Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan politikaları analiz edilmektedir.
Doç. Dr. Selçuk Çolakoğlu, Çin’in Orta Asya ve Kafkasya politikası” başlığını taşıyan makalesinde, 1990’lı yıllardan başlayarak özellikle, 11 Eylül sonrası Çin’in Orta Asya politikasını, Doğu Türkistan sorununun Çin’in Orta Asya politikasına etkisini, Çin’in Orta Asya ülkeleriyle ticari ilişkisini, enerjinin rolünü ve Çin’in Kafkasya politikasını ele almaktadır.
Doç. Dr. Muzaffer Ercan, “Yılmaz Soğuk savaş sonrası dönemde Türkiye - Orta Asya Türk cumhuriyetleri ilişkileri”, başlıklı makalesinde, Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkileri özetlemeyi, tartışmayı ve değerlendirmeyi amaçlamıştır. Bir Kafkas ülkesi olarak kabul edilen Azerbaycan çalışma kapsamı dışında bırakılmış, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan esas alınmıştır. Soğuk Savaş sonrasında Türkiye ile bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin genel gelişim süreci ile başlayan çalışma, ikili ilişkilere yoğunlaşarak devam etmektedir. Bu kapsamda karşılıklı ilişkilerdeki güçlü yanlar ve sorunlu alanlar irdelenmektedir.
Doç. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, “İran’ın Orta Asya politikası”nı değerlendirdiği makalesinde İran’ın Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerini yeni dış politika konsepti içerisinde ele almaktadır. Yazar çalışmasında İran’ın dış politikasında temel dönüşümleri ve dış etkenleri, İran’ın Orta Asya politikası’nın tarihsel gelişimini, 1990 sonrası İran’ın Orta Asya politikasını, özellikle ilişkilerin siyasi, ekonomik, kültürel ve güvenlik boyutunu ve enerjinin etkisini analiz etmektedir.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963