scorecardresearch.com Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık ve Tüm Muhasebe - Finans Kitapları Radikal Kitap'ta!
Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık

Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık

Yazar : Ed:Ramazan Erdem

Sayfa Sayısı : 235

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : Muhasebe - Finans

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

Baş­ka bi­ri­le­ri ka­yı­rıl­dı­ğı için ken­di­si­ne ay­rım­cı­lık ya­pıl­mış kim­se var mı ara­nız­da? Bu so­ru­ya bir çok par­ma­ğın kalk­tı­ğı­nı tah­min edi­yo­rum. Çok ba­sit ola­rak dü­şü­nür­sek, bir kuy­ruk­ta sı­ra bek­ler­ken, gö­rev­li ki­şi­yi ta­nı­yan bi­ri­si­nin önü­mü­ze geç­ti­ği­ni gör­mü­şüz­dür. Bu­nun en üst nok­ta­da­ki yan­sı­ma­la­rın­dan bi­ri­si, üst dü­zey bü­rok­rat ata­ma­la­rın­da eh­li­yet/li­ya­kat il­ke­sin­den çok, çe­şit­li iliş­ki­le­rin da­ha et­ki­li ol­du­ğu ka­yır­ma­cı uy­gu­la­ma­lar­dır. Bü­tün bun­lar Tür­ki­ye or­ta­mın­da sı­ra­dan, ka­nık­san­mış ko­nu­lar­dır. Pe­ki ara­nız­da, di­ğe­ri ay­rım­cı­lı­ğa ta­bi tu­tu­la­rak ken­di­si ka­yı­rıl­mış kim­se var mı? Par­mak­la­rın azal­dı­ğı­nı gö­rür gi­bi­yim. Ama bu azal­ma, ken­di­mi­zin pek kay­rıl­ma­dı­ğı an­la­mı­na gel­mi­yor. Biz de eleş­tir­di­ği­miz bir çok nok­ta­da, ken­di­miz ola­yın öz­ne­si ola­bi­li­yo­ruz. Bu ka­dar iç­li dış­lı ol­du­ğu­muz hal­de bu tür so­run­la­ra ge­re­ği ka­dar tep­ki gös­ter­me­me­mi­zin ne­den­le­ri ara­sın­da ken­di­mi­zin de za­man za­man kay­rıl­ma­sı­nın et­ki­si ola­bi­lir. Bu iki so­ru­yu, ka­yır­ma­cı­lık/ay­rım­cı­lık so­ru­nu­nun çok yön­lü ve kar­ma­şık bir ko­nu ol­du­ğu­nu an­la­ta­bil­mek için sor­dum. Böy­le­si­ne kar­ma­şık, bir yan­dan da pek üze­rin­de du­rul­ma­mış bir ko­nu­yu in­ce­le­mek ko­lay de­ğil­dir. Alan­da ko­nu­yu kav­ram­sal açı­dan ele alan ça­lış­ma pek faz­la de­ğil­dir. He­le ko­nu­yu ör­güt­sel ve yö­net­sel bağ­la­ma çek­me­ye ça­lış­tı­ğı­mız­da ça­lış­ma sa­yı­sı da­ha da az­almak­ta­dır. An­cak, özel­lik­le için­de ya­şa­dı­ğı­mız top­lum­da, ayı­rım­cı-ka­yır­ma­cı uy­gu­la­ma­la­rın bir prob­lem ola­rak or­ta­da dur­ma­sı bu ala­na aka­de­mik an­lam­da da el atıl­ma­sı ge­re­ği­ni or­ta­ya çı­kar­mak­ta­dır. Bu ki­tap, ka­yır­ma­cı­lık-ay­rım­cı­lık­la il­gi­li ko­nu­la­rı tüm hat­la­rıy­la ele al­dı­ğı id­di­asın­da de­ğil­dir. An­cak ki­ta­bın ka­yır­ma­cı­lık ve ayı­rım­cı­lı­ğı, ör­güt­sel ve yö­net­sel pers­pek­tif­te in­ce­le­mek is­te­yen ça­lış­ma­la­ra bir iv­me ka­zan­dır­ma­sı bek­le­ne­bi­lir.Ki­ta­bın or­ta­ya çık­ma­sı sü­re­cin­de, ko­nu ile il­gi­li te­orik bil­gi­nin ko­lay bu­lu­na­ma­ma­sı dı­şın­da baş­ka zor­luk­lar da ya­şan­dı. Ki­ta­ba kat­kı ya­pan­la­rın bir­bir­le­ri­ne fi­zik­sel ola­rak çok uzak­lar­da ol­ma­la­rı da bu zor­lu­ğun bir baş­ka yö­nü­nü oluş­tur­mak­ta­dır. Ay­rı­ca edi­tör açı­sın­dan bir baş­ka zor­luk, pro­je­nin baş­lan­gı­cın­da ekip­te yer alıp, yo­lun so­nu­na doğ­ru ekip­ten ay­rıl­ma­la­rın ol­ma­sı, böy­le­lik­le de konu ile ilgili bek­le­nen ka­vram­sal bü­tün­lü­ğün sağ­la­na­ma­ma­sı­dır. An­cak bel­li bir ça­ba so­nu­cun­da bu ki­ta­bın or­ta­ya çık­mış ol­ma­sı bi­ze bu zor­luk­la­rı ve yor­gun­luk­la­rı unut­tu­ru­yor.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963