scorecardresearch.com Üniversite Muhasebesi ve Tüm Muhasebe - Finans Kitapları Radikal Kitap'ta!
Üniversite Muhasebesi

Üniversite Muhasebesi

Yazar : Sinan Aslan

Sayfa Sayısı : 459

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : Muhasebe - Finans

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

Ül­ke­miz­de Cum­hu­ri­yet dö­ne­mi ile bir­lik­te bir­çok alan­da ol­du­ğu gi­bi mu­ha­se­be ala­nın­da da önem­li ye­ni­lik­ler be­nim­sen­miş­tir. Dö­ne­min ilk dü­zen­le­me­si ola­rak 1925 yı­lın­da def­te­ri ke­bir­li yev­mi­ye sis­te­mi­ne ge­çil­di­ği gö­rül­mek­te­dir. 1928 yı­lın­da ise “Ha­zi­ne Usu­lü He­sa­bi­ye­si­ne Da­ir Ta­li­mat­na­me” yü­rür­lü­ğe gir­miş­tir. Bu dü­zen­le­me ile he­sap­lar ba­sit­leş­ti­ri­le­rek tas­nif yev­mi­ye sis­te­mi­ne ge­çil­miş, he­sap­la­rın sa­yı­sı azal­tıl­mış, ka­yıt­la­rın yar­dım­cı def­ter­ler­le kont­ro­lü ka­bul edil­miş­tir. An­cak bu sis­tem­de ge­lir ve gi­der ta­hak­kuk­lar ve Ha­zi­ne­nin ger­çek du­ru­mu gö­rü­le­me­di­ğin­den, 1948 yı­lın­da Dev­let Mu­ha­se­be­si Ge­nel ve Dev­let Mu­ha­se­be­si Mu­ame­lat Yö­net­me­li­kle­ri yü­rür­lü­ğe kon­muş­tur. Bu dü­zen­le­me ile tas­nif yev­mi­ye­si ye­ri­ne “Yev­mi­ye Def­te­ri” uy­gu­la­ma­sı ge­ti­ril­miş ve yar­dım­cı def­ter­ler­de önem­li de­ği­şik­lik­ler ya­pıl­mış­tır. Bu yö­net­me­lik 1953 yı­lın­dan ol­mak üze­re en son 1989 yı­lı­na ka­dar çok sa­yı­da de­ği­şik­lik­le­re ve ek­le­me­le­re ko­nu ol­muş, he­sap sa­yı­sı art­tı­rıl­mış, ta­ah­hüt ve ta­hak­kuk he­sap­la­rı­na yer ve­ril­miş ve na­zım he­sap­la­rın sa­yı­sı art­tı­rıl­mış­tır.Üni­ver­si­te mu­ha­se­be sis­te­mi­nin in­ce­len­di­ği bu ça­lış­ma beş te­mel bö­lüm­den oluş­mak­ta­dır. Ça­lış­ma­da bi­rin­ci bö­lüm­de ka­mu ke­si­mi, ka­mu ma­li yö­ne­ti­mi ve Tür­ki­ye’de­ki sü­reç ele alın­mak­ta­dır. İkin­ci bö­lüm­de ka­mu ma­li yö­ne­ti­mi için­de ka­mu mu­ha­se­be­si ve Tür­ki­ye in­ce­len­mek­te­dir. Üçün­cü Bö­lüm’de mu­ha­se­be sis­te­mi­ne ge­nel bir ba­kış ya­pıl­dık­tan son­ra, üni­ver­si­te­ler­de mu­ha­se­be sis­te­mi­ni ele alan Dör­dün­cü Bö­lüm’e ge­çil­miş­tir. Be­şin­ci Bö­lüm ise yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rı he­sap pla­nın­da­ki he­sap­la­rın iş­le­yi­şi ve uy­gu­la­ma­la­ra ay­rıl­mış­tır.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963