scorecardresearch.com Sosyal Girişimcilik ve Tüm Muhasebe - Finans Kitapları Radikal Kitap'ta!
Sosyal Girişimcilik

Sosyal Girişimcilik

Yazar : Ed: Senem Besler

Sayfa Sayısı : 224

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : Muhasebe - Finans

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

Sos­yal gi­ri­şim­ci­lik fark­lı iliş­ki­le­ri ve yak­la­şım­la­rı içe­ren kar­ma­şık bir ol­gu­dur. Bu ki­tap­ta sos­yal gi­ri­şim­ci­li­ğe kap­sam ola­rak ge­niş ba­kış açı­sın­dan yak­la­şıl­mış ve kâr ama­cı gü­den ya da güt­me­yen, özel ve ka­mu tüm ör­güt­ler­de bu ol­gu­nun var ola­bi­le­ce­ği sa­vu­nul­muş­tur. Bu amaç­la sos­yal gi­ri­şim­ci­lik tüm alan­la­rı içi­ne ala­cak şe­kil­de kav­ram­sal­laş­tı­rıl­mış­tır. Ay­nı şe­kil­de, sos­yal de­ğer­le­rin sa­de­ce kâr ama­cı güt­me­yen iş­let­me­ler ta­ra­fın­dan ya­ra­tıl­dı­ğı­nı ve sos­yal gi­ri­şim­ci­li­ğin sa­de­ce bu iş­let­me­ler için ge­çer­li ol­du­ğu­nu sa­vun­mak sos­yal gi­ri­şim­ci­lik kav­ra­mı­nın ge­li­şi­mi­nin önün­de­ki en bü­yük en­gel­ler­den bi­ri­si ola­rak ka­bul edil­miş­tir. Ki­tap, se­kiz fark­lı bö­lüm­den oluş­mak­ta­dır. İlk bö­lüm­de ya­zar, di­sip­lin­le­ra­ra­sı ça­lış­ma­la­ra hiz­met ede­bil­mek için sos­yal gi­ri­şim­ci­li­ğin kav­ram­sal çer­çe­ve­si­ni -her ne ka­dar da­ğı­nık ve tu­tar­lı bir teo­rik çer­çe­ve­den yok­sun ol­sa da- oluş­tur­ma­ya ça­lış­mak­ta ve sos­yal gi­ri­şim­ci­lik kav­ra­mı ve ol­gu­su­nun ge­li­şi­mi üze­rin­de dur­mak­ta­dır. Bu ne­den­le bu bö­lüm­de ola­sı bi­le­şen­le­ri ile sos­yal gi­ri­şim­ci­lik kav­ra­mı­na açık­lık ge­ti­ril­mek­te ve sos­yal gi­ri­şim­ci­li­ğin kav­ram­sal te­mel­le­ri ve mo­del­le­ri üze­rin­de du­rul­mak­ta­dır. İkin­ci bö­lüm­de, et­ki alan­la­rı ve top­lum­da­ki rol­le­ri her ge­çen gün da­ha da ar­tan kâr ama­cı güt­me­yen ör­güt­le­rin sos­yal gi­ri­şim­ci­lik­te ne­re­de ol­du­ğu ya da ne­re­de ol­ma­sı ge­rek­ti­ği tar­tı­şıl­mak­ta­dır. Son yıl­lar­da kâr ama­cı güt­me­yen ör­güt­ler­de sos­yal gi­ri­şim­ci­li­ğin ge­liş­me­si­ne yol açan ge­liş­me­ler­den bah­se­dil­mek­te ve top­lum­sal du­yar­lı­lı­ğın ve so­rum­lu­lu­ğun gi­de­rek art­tı­ğı gü­nü­müz­de bu ör­güt­ler­de­ki sos­yal gi­ri­şim­ci­le­rin top­lum­sal so­run­la­ra yö­ne­lik ye­ni­lik­çi çö­züm­ler­le yak­laş­tık­la­rı, bu çö­züm­le­ri ge­niş öl­çek­te uy­gu­la­dık­la­rı ve pi­ya­sa de­ğer­le­ri ve me­tot­la­rı­nı be­nim­se­dik­le­ri or­ta­ya ko­nul­mak­ta­dır. Yi­ne bu bö­lüm­de kâr ama­cı güt­me­yen ör­güt­ler ile iş­let­me­ler ara­sın­da­ki iliş­ki­nin sos­yal gi­ri­şim­ci­lik bağ­la­mın­da na­sıl bir so­nuç ya­rat­tğı da tar­tı­şıl­mak­ta­dır. Son ola­rak, ül­ke­miz­den ve dün­ya­dan ör­nek­ler­le kâr ama­cı güt­me­yen sek­tör­de­ki sos­yal gi­ri­şim­ci­lik ör­nek­le­ri­ne yer ve­ril­mek­te­dir. Üçün­cü bö­lüm­de ise ya­zar, ken­di ta­bi­riy­le “ba­sit akıl” yü­rü­te­rek, sos­yal gi­ri­şim­ci­lik ile is­tih­dam ara­sın­da çe­şit­li yön­ler­den iliş­ki ola­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­mak­ta ve sos­yal gi­ri­şim­le­rin is­tih­dam üze­rin­de­ki et­ki­le­ri­ni in­ce­le­mek­te­dir. Ön­ce­lik­le bö­lüm­de sos­yal gi­ri­şim­le­rin is­tih­da­mı ar­tır­mak ve iş­siz­li­ği azalt­mak için kul­lan­dık­la­rı yön­tem­ler ak­tif ve pa­sif ola­rak iki­ye ay­rıl­mak­ta ve ak­tif yön­te­min ge­lir ye­ter­siz­li­ği­nin kö­ke­ni­ne inen halk ta­bi­riy­le ba­lık tut­ma­yı öğ­re­ten bir yön­tem ol­du­ğu­na işa­ret edil­mek­te­dir. Da­ha son­ra ise sos­yal gi­ri­şim­le­rin hem is­tih­dam mik­ta­rı hem de is­tih­dam ka­li­te­si üze­rin­de­ki et­ki­le­ri fark­lı ve çar­pı­cı ör­nek­ler­le an­la­tıl­mak­ta­dır. Dör­dün­cü bö­lüm­de ise, sos­yal gi­ri­şim­ci­li­ğin sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma üze­rin­de­ki et­ki­si sor­gu­lan­mak­ta­dır. Ge­rek bi­rey­le­rin te­mel ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak, ge­rek top­lum­la­rın ya­pı­la­rı­nı et­kin­leş­tir­mek ve ge­rek­se ge­le­cek ne­sil­le­rin se­çe­nek­le­ri­ni mak­si­mi­ze et­mek için, sos­yal gi­ri­şim­ci­ler ge­rek­li olan ürün ve hiz­met­le­ri et­kin bir şe­kil­de su­na­rak sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma ama­cı­na hiz­met ede­bil­mek­te­dir­ler. Bu doğ­rul­tu­da ya­zar, sos­yal gi­ri­şim­ci­le­rin ya­rat­tık­la­rı ve eko­no­mik kal­kın­ma ama­cı­na hiz­met eden sos­yal ve eko­no­mik de­ğer­le­ri bu bö­lüm­de tar­tış­ma­ya aç­mak­ta­dır. Sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma he­def­le­ri bağ­la­mın­da ül­ke­miz­de sos­yal gi­ri­şim­ci­li­ğin ne du­rum­da ol­du­ğu­nu ve han­gi ko­nu­lar­da des­tek ver­di­ği­ni de in­ce­le­mek­te­dir. He­men he­men tüm iliş­ki ve ol­gu­la­rın te­me­lin­de ya­tan ve önem­li bir kav­ram olan gü­ven be­şin­ci bö­lü­mün ko­nu­su­nu oluş­tur­mak­ta­dır. Fel­se­fi, sos­yo-psi­ko­lo­jik ve eko­no­mik te­mel­le­ri olan gü­ven ko­nu­su bu ça­lış­ma­da eko­no­mi­ye olan yan­sı­ma­la­rı açı­sın­dan ele alın­mak­ta­dır. Bu bö­lüm­de ya­zar önem­li bir çı­kar­sa­ma­da bu­lun­mak­ta ve yük­sek gü­ven dü­ze­yi­ne sa­hip eko­no­mi­le­rin sos­yal gi­ri­şim­ci­lik fa­ali­yet­le­ri­nin ge­li­şi­mi­ne olan po­zi­tif et­ki­le­rin­den bah­set­mek­te­dir. Ay­nı şe­kil­de eko­no­mik ve sos­yal ya­pı­da­ki gü­ve­nin sos­yal gi­ri­şim­ci ve onun fa­ali­ye­ti­nin et­kin­li­ği açı­sın­dan da önem ta­şı­dı­ğı vur­gu­lan­mak­ta­dır.Sos­yal gi­ri­şim­ci­li­ğe dav­ra­nış­sal açı­dan yak­la­şıl­dı­ğı al­tın­cı bö­lüm­de, gi­ri­şim­ci­lik alan­ya­zı­nın­da­ki ni­yet­ler ve ni­yet-dav­ra­nış iliş­ki­si­nin sos­yal gi­ri­şim­ci­lik­te de ge­çer­li olup ol­ma­dı­ğı sor­gu­lan­mak­ta­dır. Ya­zar sos­yal gi­ri­şim­ci dav­ra­nı­şı­nı or­ta­ya çı­ka­ran ni­yet­le­ri ve ni­yet­le­rin be­lir­le­yi­ci­le­ri­ni in­ce­le­ye­rek ala­nın ge­li­şi­mi­ne önem­li bir kat­kı sağ­la­mak­ta ve bu­nun so­nu­cun­da da sos­yal gi­ri­şim­ci­lik te­ori­si­nin güç­len­me­si yö­nün­de des­tek sağ­la­mak­ta­dır.Ye­din­ci bö­lüm­de ise yi­ne sos­yal gi­ri­şim­ci­li­ğe dav­ra­nış­sal yak­la­şım­da bu­lu­nul­mak­ta ve alan­ya­zın­da bu­lu­nan bu ko­nu­da­ki önem­li açı­ğın ka­pa­tıl­ma­sı amaç­lan­mak­ta­dır. Bu doğ­rul­tu­da, sos­yal gi­ri­şim­ci­le­rin sa­hip ol­du­ğu ya da ol­ma­sı ge­rek­ti­ği dü­şü­nü­len bi­re­ye öz­gü özel­lik­ler ve sos­yal gi­ri­şim­ci­le­rin et­ki­si al­tın­da kal­dı­ğı çev­re­ye öz­gü özel­lik­ler ça­lış­ma­nın il­gi ala­nı­nı oluş­tur­mak­ta­dır. Bu özel­lik­le­rin sos­yal gi­ri­şim­ci dav­ra­nı­şı et­ki­le­di­ği var­sa­yı­mın­dan ha­re­ket­le, bir mo­del öne­ri­sin­de bu­lu­nu­lup, sö­zü edi­len özel­lik­ler tar­tış­ma­ya su­nul­mak­ta­dır. Bu­ra­ya ka­dar olan tüm bö­lüm­ler­de ge­nel­lik­le sos­yal gi­ri­şim­ci­li­ğin öne­min­den bah­se­dil­miş ve sos­yal gi­ri­şim­ci­le­rin na­sıl dav­ran­ma­la­rı ge­rek­ti­ği ya da dav­ran­dık­la­rı tar­tı­şıl­ma­ya ça­lı­şıl­mış­tır. Pe­ki sos­yal gi­ri­şim­ci­lik ola­rak kav­ram­sal­laş­tır­dı­ğı­mız fa­ali­yet­ler pa­zar­lan­ma­lı mı­dır ya da pa­zar­la­na­bi­le­cek mi­dir? Bu so­ru­la­ra ce­vap ise se­ki­zin­ci ve son bö­lüm­den gel­mek­te­dir. Sos­yal gi­ri­şim fa­ali­yet­le­ri­nin ta­nı­tım ve pa­zar­la­ma­sı ge­rek iş­let­me ala­nın­da ge­rek­se aka­de­mik araş­tır­ma­lar ala­nın­da ek­sik kal­mak­ta­dır. Bu ko­nu­da­ki açık fark­lı sek­tör­ler­de­ki sos­yal gi­ri­şim­ci­lik ve pa­zar­la­ma bo­yut­la­rıy­la or­ta­ya ko­nul­mak­ta ve sos­yal gi­ri­şim pa­zar­la­ma­sı­nın baş­la­tıl­ma­sı ve ge­liş­ti­ril­me­si için sis­te­ma­tik bir yak­la­şım­dan ve plan­dan bah­se­dil­mek­te­dir.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963