scorecardresearch.com Satış Geliştirme Faaliyetlerinin Müşteri Davranışları Üzerine Etkisi ve Tüm Muhasebe - Finans Kitapları Radikal Kitap'ta!
Satış Geliştirme Faaliyetlerinin Müşteri Davranışları Üzerine Etkisi

Satış Geliştirme Faaliyetlerinin Müşteri Davranışları Üzerine Etkisi

Yazar : Şakir Erdem

Sayfa Sayısı : 160

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : Muhasebe - Finans

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

Bil­gi tek­no­lo­ji­le­rin­de ya­şa­nan çar­pı­cı ge­liş­me­ler, kü­re­sel­leş­me­nin hız­la ya­yıl­ma­sı vb. mak­ro de­ği­şim­le­rin et­ki­le­ri, her yer­de ol­du­ğu gi­bi mik­ro dü­zey­de ya­ni arz eden­ler­le ta­lep eden­le­rin bir ara­ya gel­di­ği pa­zar­lar­da da gö­rül­mek­te­dir. Ta­lep eden­le­rin de­ği­şen ve ar­tan is­tek ve ih­ti­yaç­la­rı, arz eden­le­rin sun­duk­la­rı ürün­le­rin/hiz­met­le­rin çe­şit­li­li­ği­nin art­ma­sı ve gi­de­rek bir­bi­ri­ne ben­ze­me­le­ri, geç­miş­le kı­yas­lan­dı­ğın­da pa­zar­la­rın çok da­ha yo­ğun bir re­ka­be­te sah­ne ol­ma­sı so­nu­cu­nu do­ğur­mak­ta­dır. Bu yo­ğun re­ka­bet or­ta­mın­da is­tek ve ih­ti­yaç­la­rı­nın anın­da kar­şı­lan­ma­sı­nı bek­le­yen, kar­şı­lan­ma­dı­ğı tak­dir­de fark­lı al­ter­na­tif­le­re yö­nel­me lük­sü­ne sa­hip olan tü­ke­ti­ci­ler/müş­te­ri­ler kar­şı­sın­da­ki iş­let­me­le­rin işi ise, her ge­çen gün da­ha da zor­laş­mak­ta­dır. Bah­se­di­len gü­nü­müz yo­ğun re­ka­bet or­ta­mın­da iş­let­me­ler, müş­te­ri­le­ri­nin cüz­dan­la­rın­dan ala­bi­le­cek­le­ri pa­yı art­tır­ma ça­ba­sı için­de­dir­ler. Baş­ka bir ifa­dey­le, iş­let­me­ler fark­lı mar­ka/ürün se­çe­nek­le­ri kar­şı­sın­da ka­rar­sız du­rum­da ka­la­bi­len müş­te­ri­le­ri ken­di ürün­le­ri­ne/mar­ka­la­rı­na çe­ke­bil­mek is­te­mek­te­dir­ler. Bu­nu ba­şa­ra­bil­mek ve çe­tin re­ka­bet ko­şul­la­rın­da ra­kip­le­ri­nin önü­ne ge­çe­bil­mek için iş­let­me­le­rin fark­lı ve ye­ni araç­la­ra ge­rek­si­nim­le­ri bu­lun­mak­ta­dır. Gü­nü­müz­de iş­let­me­le­rin bu ih­ti­ya­cı­na ce­vap ve­re­bi­le­cek en et­ki­li araç­lar­dan bi­ri ola­rak or­ta­ya sa­tış ge­liş­tir­me fa­ali­yet­le­ri çık­mak­ta­dır. Sa­tış ge­liş­tir­me fa­ali­yet­le­ri, müş­te­ri­le­ri anın­da sa­tın al­ma­ya teş­vik et­me­le­ri ve di­ğer tu­tun­dur­ma kar­ma­sı bi­le­şen­le­riy­le bü­tün­le­şik bir şe­kil­de kul­la­nıl­dı­ğın­da et­kin­lik­le­ri­nin art­ma­sı se­be­biy­le iş­let­me­ler açı­sın­dan bü­yük önem ta­şı­mak­ta­dır­lar.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963