scorecardresearch.com Örgüt Kültürü (Turhan Erkmen) ve Tüm Muhasebe - Finans Kitapları Radikal Kitap'ta!
Örgüt Kültürü (Turhan Erkmen)

Örgüt Kültürü (Turhan Erkmen)

Yazar : Turhan Erkmen

Sayfa Sayısı : 146

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : Muhasebe - Finans

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

Ör­güt kül­tü­rü 1980’li yıl­lar­dan iti­ba­ren li­te­ra­tür­de yer al­ma­ya baş­la­ma­sın­dan bu ya­na İş­let­me Bi­li­mi ala­nın­da ve Ör­güt­sel Dav­ra­nış Bi­lim Da­lın­da en çok dik­kat çe­ken ko­nu­la­rın ba­şın­da gel­mek­te­dir. Be­lir­li dö­nem­ler­de po­pü­ler olup da­ha son­ra­ki dö­nem­ler­de önem­le­ri­ni yi­ti­ren ba­zı ko­nu­la­rın ak­si­ne ör­güt kül­tü­rü ko­nu­su git­tik­çe ar­tan öne­mi­ni ko­ru­mak­ta­dır. Ör­güt kül­tü­rü ile il­gi­li ül­ke­miz­de ya­zı­lan ki­tap sa­yı­sı sı­nır­lı ol­mak­la be­ra­ber son yıl­lar­da gi­de­rek art­mak­ta­dır. Bir iş­let­me­de iş­le­rin ya­pı­lış bi­çi­mi, pay­la­şı­lan inanç­lar, de­ğer­ler, ge­le­nek­ler an­la­mı­na ge­len ve iş­let­me­de­ki tüm sü­reç ve uy­gu­la­ma­la­rı kap­sa­ya­rak iş­let­me fa­ali­yet­le­ri­ne yön ve­ren bir ol­gu ola­rak ör­güt kül­tü­rü, hem iş­let­me­nin bu­lun­du­ğu çev­re­de ken­di­ni ifa­de et­me­si, bu çev­re­ye tep­ki ver­me­si ve uyum sağ­la­ma­sı, hem de iş­let­me ça­lı­şan­la­rı ara­sın­da bir­lik, be­ra­ber­lik ve bü­tün­lük ya­ra­ta­rak gü­ven oluş­tur­ma­sı ba­kı­mın­dan en kri­tik fak­tör­ler­den bi­ri­dir. Gü­nü­mü­zün hız­la de­ği­şen çev­re ko­şul­la­rı­na bağ­lı ola­rak de­ği­şen trend­ler, ih­ti­yaç ve bek­len­ti­ler, eko­no­mik ve po­li­tik ko­şul­lar, tek­no­lo­jik ge­liş­me­ler ve kü­re­sel­leş­me iş­let­me­le­ri doğ­ru ve güç­lü kül­tü­re sa­hip ola­rak uy­gun re­ka­bet stra­te­ji­le­ri­ni iz­le­me­ye zor­la­mak­ta­dır. Bir yan­dan de­ği­şi­min ya­rat­tı­ğı re­ka­bet ko­şul­la­rı­na uyu­mun sağ­lan­ma­sı ve de­ği­şi­min iş­let­me­ler için re­ka­bet üs­tün­lü­ğü ve fır­sat ya­rat­ma­sı, bir yan­dan da de­ği­şi­min ça­lı­şan­lar üze­rin­de ya­rat­tı­ğı kay­gı ve be­lir­siz­lik­le­ri gi­de­re­cek, de­ği­şi­mi des­tek­le­yen bir gü­ven or­ta­mı ya­ra­tıl­ma­sı ve ye­ni olu­şan de­ğer­le­rin ça­lı­şan­la­ra yol gös­ter­me­si güç­lü bir ör­güt kül­tü­rü ile ger­çek­le­şe­bi­le­cek­tir. Ba­zı iş­let­me­ler bü­yü­ye­rek, ba­zı­la­rı kü­çü­le­rek, ki­mi iş­let­me­ler stra­te­jik or­tak­lık­lar ve­ya şir­ket bir­leş­me­le­ri­ne gi­de­rek, ki­mi­le­ri ise mev­cut ko­num­la­rı­nı de­vam et­tir­me­ye ça­lı­şa­rak ba­şa­rı­lı ol­ma­ya ça­ba har­ca­ya­cak­lar­dır. Bu bağ­lam­da ör­güt kül­tü­rü iş­let­me­ler için en te­mel stra­te­jik yö­ne­tim araç­la­rın­dan bi­ri ha­li­ne gel­mek­te­dir. Hat­ta son dö­nem­ler­de, stra­te­jik öne­me sa­hip olan ör­güt kül­tü­rü, şir­ket­le­rin in­san kay­nak­la­rı ala­nın­da ça­lı­şan­lar için de ge­rek­li bir ko­nu ha­li­ne gel­miş ve yö­ne­ti­ci­le­rin en faz­la des­tek bek­le­di­ği ko­nu­lar­dan bi­ri ol­muş­tur. İn­san Kay­nak­la­rı uz­man­la­rı­nın ara­nan ni­te­lik­le­ri ara­sın­da iş­let­me kül­tü­rü­nün ya­yıl­ma­sı, sü­rek­li­li­ği ve ge­liş­me­si­nin sağ­lan­ma­sı da yer al­mak­ta­dır. Son dö­nem­ler­de ku­rum­sal şir­ket­le­rin önem­le üze­rin­de dur­du­ğu bir ko­nu olan şir­ket ima­jı ve­ya ku­rum­sal imaj da ör­güt kül­tü­rü ile ya­kın­dan il­gi­li­dir. Bu ki­ta­bın ama­cı; bu­ra­ya ka­dar öne­mi vur­gu­lan­ma­ya ça­lı­şı­lan ör­güt kül­tü­rü ko­nu­su­nu fel­se­fi yö­nün­den çok uy­gu­la­ma­ya yö­ne­lik olan yü­züy­le ir­de­le­mek, en baş­ta so­yut ve kar­ma­şık gi­bi gö­rü­nen bu ko­nu­yu fonk­si­yon­la­rı, öge­le­ri, olu­şum ve ge­li­şim sü­re­ci, özel­lik­le­ri, sem­bo­lik yö­nü ve bo­yut­la­rı ba­kı­mın­dan tar­tış­mak ve ge­liş­ti­ril­miş ba­zı ör­güt kül­tü­rü mo­del­le­ri ve tıp­kı ki­şi­lik tip­le­ri­ne ben­zer bir bi­çim­de ör­güt kül­tü­rü tip­le­ri üze­rin­de dur­mak­tır. Ay­rı­ca ki­ta­bın içe­ri­sin­de en çok tar­tı­şı­lan ko­nu­lar­dan bi­ri olan kül­tü­rün öl­çü­mü, de­ği­şi­mi, yö­ne­ti­mi ve iliş­ki­li ol­du­ğu iş­let­me kav­ram ve sü­reç­le­ri de yer al­mak­ta­dır.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963