scorecardresearch.com Modern İç Denetim ve Tüm Muhasebe - Finans Kitapları Radikal Kitap'ta!
Modern İç Denetim

Modern İç Denetim

Yazar : Davut Pehlivanlı

Sayfa Sayısı : 230

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : Muhasebe - Finans

Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

Fi­nan­sal kriz­ler ve tek­no­lo­ji da­hil ol­mak üze­re pek çok fak­tör­den di­rekt ola­rak et­ki­le­nen iç de­ne­ti­min hem fa­ali­yet ala­nı hem de iç de­net­çi­le­rin ni­te­lik­le­ri za­man­la bü­yük de­ği­şim­ler ge­çir­miş­tir.2000’li yıl­la­rı­na ba­şın­da ya­şa­nan şir­ket if­las­la­rı ba­ğım­sız de­ne­tim-iç de­ne­tim iliş­ki­si­ni bü­yük öl­çek­te de­ğiş­tir­miş­tir. Bu sü­reç­te Ame­ri­ka’da ka­bul edi­len Sar­ba­nes-Ox­ley ya­sa­sı iç de­ne­tim mes­le­ği üze­rin­de­ki ba­ğım­sız de­ne­tim et­ki­si­ni azalt­mış ve iç de­ne­ti­min et­kin­li­ği art­mış­tır.İç de­ne­tim mes­le­ği­nin ge­li­şi­min­de ve say­gın­lı­ğı­nın art­ma­sın­da Ulus­la­ra­ra­sı İç De­ne­tim Ens­ti­tü­sü’nün ku­rul­ma­sı­nın ve Ens­ti­tü ta­ra­fın­dan stan­dart­lar ve reh­ber­ler ya­yın­lan­ma­sı­nın, ser­ti­fi­ka prog­ram­la­rı ve kon­fe­rans­lar dü­zen­len­me­si­nin ve iç de­ne­tim araş­tır­ma grup­la­rı ku­rul­ma­sı­nın et­ki­le­ri bü­yük­tür. Tür­ki­ye’de de Tür­ki­ye İç De­ne­tim Ens­ti­tü­sü’nün kat­kı­la­rı bu alan­da­ki göz ar­dı edi­le­mez.Tür­ki­ye’de iç de­ne­tim ala­nın­da ya­pı­lan teo­rik ya­yın­lar ve Av­ru­pa Bir­li­ği üye­lik mü­za­ke­re­le­ri çer­çe­ve­sin­de kat edi­len aşa­ma­lar iç de­ne­ti­min ulus­la­ra­ra­sı uy­gu­la­ma­ya ya­kın­laş­ma­sı­nı sağ­la­mış­tır.Bü­tün bu önem­li ge­liş­me­le­re rağ­men, de­ne­tim ko­nu­sun­da ül­ke­miz­de ye­te­ri ka­dar ya­yı­nın ol­ma­dı­ğı söy­le­ne­bi­lir. Genç bir aka­de­mis­yen ola­rak bu ko­nu­da ça­lış­ma­ya ka­rar­lı olan Dr. Da­vut Peh­li­van­lı, bü­yük bir ek­sik­li­ği dol­du­ra­cak bu ki­ta­bı ha­zır­la­mış­tır. Sa­de­ce ulu­sal ko­nu­la­ra de­ğil, ulus­la­ra­ra­sı ko­nu­la­ra da de­ği­ne­rek; özel­lik­le iç de­ne­tim ko­nu­la­rı ağır­lık­lı ol­mak üze­re, risk yö­ne­ti­mi, ulus­la­ra­ra­sı iç de­ne­tim stan­dart­la­rı ya­nın­da, mes­le­ğe ha­zır­lık­ta önem­li bir aşa­ma olan iç de­ne­tim ser­ti­fi­ka sı­na­vı­na yö­ne­lik test­le­ri de ki­ta­bı­na al­mış­tır.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963