scorecardresearch.com İşletme Yöneticiliği ve Tüm Muhasebe - Finans Kitapları Radikal Kitap'ta!
İşletme Yöneticiliği

İşletme Yöneticiliği

Yazar : Tamer Koçel

Sayfa Sayısı : 729

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : Muhasebe - Finans

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

İş­let­me yö­ne­ti­mi uy­gu­la­ma­la­rın­da­ki hız­lı de­ği­şi­min sür­dü­ğü ve 2008 Dün­ya Eko­no­mik Kri­zi ile bir­lik­te iş­let­me­le­rin (özel­lik­le fi­nans sek­tö­rün­de­ki iş­let­me­ler), iş­let­me yö­ne­ti­ci­le­ri­nin dav­ra­nış­la­rı­nın ve iş­let­me yö­ne­ti­ci­si ye­tiş­ti­ren MBA Prog­ram­la­rı­nın içe­rik­le­ri­nin ye­ni­den tar­tı­şıl­ma­ya baş­lan­dı­ğı bir or­tam­da ki­ta­bı­mı­zın bu on ikin­ci bas­kı­sı ya­pıl­mış­tır. Bu bas­kı­da bü­tü­nü iti­ba­rıy­la göz­den ge­çi­ri­le­rek ge­niş­le­til­miş olan ki­ta­bın ko­nu içe­ri­ği bü­yük öl­çü­de ko­run­muş, ba­zı bö­lüm­ler çı­ka­rıl­mış (AGY - Amaç­la­ra Gö­re Yö­ne­tim gi­bi), ba­zı bö­lüm­ler­de de­ği­şik­lik­ler ve ila­ve­ler ya­pı­la­rak oku­yu­cu­nun da­ha ra­hat oku­ya­bil­me­si­ne dö­nük dü­zen­le­me­ler ya­pıl­mış­tır. Ulus­lar ara­sı re­ka­be­tin git­tik­çe art­tı­ğı, bi­li­şim ve ile­ti­şim tek­no­lo­ji­le­ri­nin za­man ve me­kan fark­la­rı­nı or­ta­dan kal­dı­ra­cak şe­kil­de de­ği­şik yö­ne­tim uy­gu­la­ma­la­rı­na ola­nak sağ­la­dı­ğı, fark­lı­lık ya­rat­ma­nın, ino­vas­yon yap­ma­nın ve hem ürün­le­rin hem iş­let­me­le­rin ken­di­le­ri­nin mar­ka ha­li­ne gel­me­si­nin iş­let­me­le­rin ya­şam­la­rı­nı sür­dür­me­le­ri­nin önem­li bir ko­şu­lu ha­li­ne gel­di­ği bir or­tam­da, yö­ne­tim ve or­ga­ni­zas­yon ala­nın­da ku­ram­sal açı­dan ve uy­gu­la­ma tek­nik­le­ri iti­ba­rıy­la önem­li de­ği­şik­lik­ler ol­mak­ta­dır. Yö­ne­tim ve or­ga­ni­zas­yon ala­nı­nın ana ko­nu baş­lık­la­rı de­ğiş­me­se bi­le, bu baş­lık­la­rın kap­sa­mı de­ğiş­mek­te ve içe­ri­ğin­de önem­li ye­ni de­ği­şik ko­nu­lar, uy­gu­la­ma­lar ve tek­nik­ler or­ta­ya çık­mak­ta­dır. Do­la­yı­sıy­la iş­let­me yö­ne­ti­ci­le­ri hem ken­di yö­ne­tim tarz­la­rı­nı hem de yö­net­tik­le­ri or­ga­ni­zas­yon­la­rın ya­pı­sı­nı ve bu ya­pı için­de­ki iş­le­yiş sü­reç­le­ri­ni, de­ği­şen re­ka­bet ko­şul­la­rı­na uy­gun ha­le ge­tir­mek gi­bi çe­tin bir iş­le kar­şı kar­şı­ya kal­mak­ta­dır­lar.İş­let­me­ler, eko­no­mik, sos­yal, hu­kuk­sal ve tek­no­lo­jik çev­re­ler­de­ki hız­lı de­ğiş­me­le­re uya­bil­mek ve bu de­ği­şim­le­rin or­ta­ya çı­kar­dı­ğı kü­re­sel re­ka­bet­te ba­şa­rı­lı olup ayak­ta ka­la­bil­mek için pek çok “ye­ni“ ve gün­cel yö­ne­tim tek­nik­le­rin­den ya­rar­lan­mak­ta­dır. “Ye­ni yö­ne­tim tek­nik­le­ri“ ola­rak su­nu­lan gün­cel uy­gu­la­ma­lar­la il­gi­li tek­nik­ler, yö­ne­tim işi­ne po­pü­ler yak­la­şı­mın bir so­nu­cu ola­rak, sa­de­ce po­pü­ler eko­no­mi ve iş­let­me der­gi­le­ri­nin say­fa­la­rın­da ge­niş yer al­mak­la kal­ma­mak­ta, za­man za­man bi­lim­sel ni­te­lik­te­ki ya­zı­nın içi­ne de sız­mak­ta­dır. Da­ha da il­gin­ci, yö­ne­tim ve or­ga­ni­zas­yon ko­nu­la­rı ile il­gi­li aka­de­mis­yen­ler­den ba­zı­la­rı, bu gün­cel tek­nik­ler ko­nu­sun­da “inan­cı tam“ (tru­e be­lie­ver) bir iz­le­yi­ci ha­li­ne gel­mek­te; bi­lim­sel ça­lış­ma­nın ol­maz­sa ol­maz şar­tı olan “şüp­he­ci­lik” ve “sor­gu­la­ma” özel­lik­le­rin­den uzak­laş­mış gö­rün­mek­te­dir. Bü­tün bun­lar, yö­ne­tim ve or­ga­ni­zas­yon ko­nu­la­rı­nın ar­ka­sın­da­ki teo­rik ya­pı­yı, bi­lim­sel araş­tır­ma­nın ön­gör­dü­ğü sağ­lam me­to­do­lo­ji­yi, bi­lim­sel ge­liş­me­nin te­me­li olan sa­ha araş­tır­ma­sı­nı ve yan­lış­lan­ma­yı göl­ge­le­mek­te, ade­ta ikin­ci pla­na it­mek­te­dir. Bir ve­ya iki iş­let­me­de ba­şa­rı­lı so­nuç ve­ren uy­gu­la­ma­lar he­men ge­nel­leş­ti­ril­mek­te, ade­ta yep­ye­ni yö­ne­tim yak­la­şım­la­rı gi­bi su­nul­mak­ta ve bi­lim­sel ça­lış­ma sis­te­ma­ti­ği, me­to­do­lo­ji ve usu­le iliş­kin ge­rek­ler gö­zar­dı edil­mek­te ve or­ta­ya bir­bi­ri ar­dı­na ge­len ye­ni yö­ne­tim tek­nik­le­ri dal­ga­la­rı çık­mak­ta­dır. Bu du­rum, bi­lim­sel ge­liş­me­nin te­me­li olan “yan­lış­la­ma” sü­re­ci­ni ade­ta or­ta­dan kal­dır­mak­ta­dır. Söy­le­mek is­te­di­ği­miz, bi­lim fel­se­fe­ci­si mer­hum Hü­se­yin BA­TU­HAN’ın, “Bi­lim ve Şar­la­tan­lık” ki­ta­bın­da sö­zü­nü et­ti­ği ve ka­nım­ca her bi­lim in­sa­nı için bir reh­ber ol­ma­sı ge­re­ken söz­le­ri­nin, yö­ne­tim ve or­ga­ni­zas­yon ala­nın­da pek faz­la re­vaç bul­ma­dı­ğı­nın göz­lem­len­me­si­dir. BA­TU­HAN’a gö­re, her­han­gi­bir bi­lim ala­nın­da her­han­gi­bir id­dia­nın bi­lim­sel bil­gi ha­li­ne ge­le­bil­me­si için, bu id­dia­nın her­han­gi­bir şüp­he­ye yer kal­ma­ya­cak tarz­da ka­nıt­lan­ma­sı ge­re­kir. Bi­lim in­san­la­rı bi­lim in­san­la­rı­na ko­nu­şur ve id­di­ala­rı­nı (tez­le­ri­ni), yap­tık­la­rı araş­tır­ma­lar­la di­ğer bi­lim in­san­la­rı­na ak­ta­rır­lar. Bir id­di­a an­cak, di­ğer bi­lim in­san­la­rı­nın bu id­dia­yı yan­lış­la­ma ve de­ğer­le­me ça­lış­ma­la­rın­dan son­ra, eğer hep­si ta­ra­fın­dan ka­bul edi­lir­se, ge­nel ka­bul gö­ren bil­gi ha­li­ne ge­le­bi­lir. Ak­si hal­de bi­lim in­san­la­rı, bi­lim in­sa­nı ol­ma­yan­la­ra ko­nu­şa­rak id­di­ala­rı­nı bi­lim­sel bil­gi ola­rak su­na­maz­lar. Böy­le ya­par­lar­sa bu “şar­la­tan­lık” olur. Böy­le bir du­rum­da, bi­lim­sel li­te­ra­tür­den ha­ber­siz ve bi­lim­sel çev­re­ler­de tar­tı­şıl­ma­dan ile­ri sü­rü­len gö­rüş­ler ve “so­run çöz­me re­çe­te­le­ri” de gün­cel ve po­pü­ler bir yak­la­şım­dan öte­ye ge­çe­me­mek­te­dir. Yö­ne­tim ve or­ga­ni­zas­yon ko­nu­la­rın­da ba­sit, en doğ­ru, en çağ­daş, en mo­dern, es­ki­le­rin hep­si­ni bir ke­na­ra atan, en ge­çer­li vs gi­bi id­di­alar­la tak­dim edi­len gö­rüş­ler ve yak­la­şım­lar ye­ri­ne, kul­la­nı­lan kav­ram­lar­da net­lik ve öl­çü­le­bi­lir­lik, ça­lış­ma­la­rın her aşa­ma­sın­da bi­lim­sel ti­tiz­lik, dai­ma sağ­lam bir me­to­do­lo­ji ve usul kul­la­nı­mı ve ni­ha­yet ula­şı­lan so­nuç­la­rın di­ğer bi­lim in­san­la­rı­nın gö­rüş­le­ri­ne su­nu­la­rak yan­lış­lan­ma ve­ya doğ­ru­lan­ma­sı­na im­kan ver­mek yak­la­şı­mı esas alın­ma­lı­dırEli­niz­de­ki İş­let­me Yö­ne­ti­ci­li­ği ki­ta­bı­nın ama­cı, iş­let­me yö­ne­ti­mi, or­ga­ni­zas­yo­nu ve or­ga­ni­zas­yon­lar­da dav­ra­nış ko­nu­la­rın­da­ki baş­lı­ca kav­ram, teo­ri, yak­la­şım ve uy­gu­la­ma­la­rın ge­liş­me­si­ni, ana özel­lik­le­ri­ni ve uy­gu­la­ma­da­ki yö­ne­ti­ci açı­sın­dan ne ifa­de et­tik­le­ri­ni açık­la­mak­tır. Ki­tap­ta ele alı­nan ko­nu­la­ra, yö­ne­ti­ci gö­zü ile ba­kıl­mış­tır. Ele alı­nan ko­nu­lar üç grup­ta top­la­na­bi­lir: •Ön­ce, bi­lim­sel an­la­yış ve iş­let­me yö­ne­ti­mi ala­nın­da­ki bi­lim­sel bi­ri­kim üze­rin­de du­ru­la­rak, yö­ne­ti­ci­li­ğin bir mes­lek ola­rak ge­li­şe­bil­me­si için bu bi­lim­sel bi­ri­ki­min öne­mi vur­gu­lan­mış­tır.•İkin­ci ola­rak, eko­no­mik, tek­no­lo­jik, sos­yal ve kül­tü­rel de­ğiş­me­le­re pa­ra­lel ola­rak yö­ne­tim dü­şün­ce, kav­ram­lar ve yak­la­şım­la­rın­da­ki (te­ori­le­rin­de­ki) de­ğiş­me­ler in­ce­len­miş­tir. Bu in­ce­le­me ya­pı­lır­ken, bu yak­la­şım­la­rın vur­gu­su, uy­gu­la­ma­da­ki yö­ne­ti­ci­ler açı­sın­dan bi­raz da­ha ay­rın­tı­lı ola­rak ele alın­mış­tır.•Üçün­cü ola­rak da, or­ga­ni­zas­yon ya­pı­la­rı için­de ger­çek­leş­ti­ri­len yö­ne­tim uy­gu­la­ma­la­rın­da kul­la­nı­lan baş­lı­ca dav­ra­nış­sal sü­reç­ler ve tek­nik­ler üze­rin­de du­rul­muş­tur.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963