scorecardresearch.com İktisadi Yaşamın Uzun Dalgaları ve Tüm Muhasebe - Finans Kitapları Radikal Kitap'ta!
İktisadi Yaşamın Uzun Dalgaları

İktisadi Yaşamın Uzun Dalgaları

Yazar : N. D. Kondratıieff

Sayfa Sayısı : 120

Yayınevi : KALKEDON YAYINLARI

Tür : Muhasebe - Finans

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.


Ka­pi­ta­liz­min gü­cü ola­rak ad­lan­dı­rı­la­bi­le­cek kı­sır­lık be­ni hay­re­te dü­şü­rü­yor. On­lar bü­tün Av­ru­pa’­yı bü­yük ris­ke sü­rük­lü­yor­lar. Ba­rış ve ılım­lı ol­mak­tan baş­ka hiç bir şey on­la­rın ba­şa­rı­sı­na hiz­met ede­mez. Oy­saki Pa­ris’­te bü­yük ban­ka­cı­lar ara­sın­da bu­lu­nan bi­ri­nin ken­di hü­kü­me­ti­ne, halk kar­şı­sın­da şim­di­ler­de uy­gu­la­nan po­li­ti­ka­nın risk­li ol­du­ğu­na da­ir ikaz­da bu­lun­du­ğu­nu kim duy­muş­tur? Tu­tun­duk­la­rı sis­tem, pa­ra yü­küm­lü­lük­le­ri­nin da­ya­nık­lı­lı­ğı­na bağ­lı­dır. Dö­viz ka­otik du­rum­da ol­du­ğu sü­re­ce, an­laş­ma­la­ra te­mel alın­ma­ma­lı­dır. Özel­lik­le Av­ru­pa­lı ban­ka­cı­lar ne pa­ha­sı­na olur­sa ol­sun, her tür­lü risk ma­li­ye­tiy­le bu gi­bi bir ön­lem alın­ma­sı ye­ri­ne her­han­gi bir hız­lı fa­ali­yet pro­je­si­nin zor­luk­la­rı­na işa­ret et­me­yi da­ha ‘ma­kul’ gö­rü­yor­lar.
Av­ru­pa’­nın mu­ha­fa­za­kâr un­sur­la­rı­nın, olay­la­rın şim­di­ki du­ru­mu­nu da­ha de­rin his­set­ti­ği­ni tah­min et­mek müm­kün­dür. Ancak, ger­çek­te ka­rar­lı bir şe­kil­de sağ­du­yu ve ılım­lı ol­mak­tan ya­na ses yük­selt­mek sos­ya­list par­ti­le­re na­sip ol­muş­tur. Gö­zü­mü­zün önün­de ge­li­şen olay­lar Av­ru­pa top­lu­mu­nun ya­pı­sın­da de­rin de­ği­şik­lik­le­re ne­den ola­cak­sa, bu ne Marx’ın dokt­ri­ni­nin ne de ulus­la­ra­ra­sı eme­ğin di­sip­li­ne ol­muş gü­cü sa­ye­sin­de gerçekleşecektir -bu, ür­kek, mi­yop po­li­ti­ka­lar ve top­lum­da­ki an­la­yış­sız mu­ha­fa­za­kâr yö­ne­ti­ci­ler yü­zün­den olacaktır.

N. D. KONDRATIEFF

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963