scorecardresearch.com Medyada Tanıklık: Türkiye'de Askeri Darbeler ve Tüm Medya - İletişim Kitapları Radikal Kitap'ta!
Medyada Tanıklık: Türkiye'de Askeri Darbeler

Medyada Tanıklık: Türkiye'de Askeri Darbeler

Yazar : Vildan İyigüngör

Sayfa Sayısı : 408

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : Medya - İletişim

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

Ça­lış­ma­da, Tür­ki­ye’de de­mok­ra­si­nin ke­sin­ti­ye uğ­ra­dı­ğı dö­nem­ler­de si­ya­sal ve top­lum­sal ya­şam­da önem­li iz­ler bı­ra­kan as­ke­ri dar­be­ler ve o dö­nem­le­re ta­nık­lık et­miş olan med­ya ça­lı­şan­la­rı­nın an­la­tı­la­rı üze­rin­den de­mok­ra­si dı­şı re­ji­min nor­mal sü­re­ce ge­çe­ne ka­dar olan sü­re­de med­ya­ya mü­da­ha­le bi­çim­le­ri ve bu çer­çe­ve­de top­lum­sal rı­za­yı na­sıl sağ­la­ma­ya ça­lış­tı­ğı üze­rin­de du­rul­muş­tur.Med­ya ça­lı­şan­la­rın­dan 37 ki­şi ile söz­lü ta­rih gö­rüş­me­si ya­pıl­mış, ve ara­la­rın­dan 29 an­la­tı se­çi­le­rek ça­lış­ma­ya da­hil edil­miş­tir. Ça­lış­ma baş­lan­gı­cın­da, 1960, 1971 ve 1980 mü­da­ha­le­le­ri­nin tü­mü­ne med­ya­da ça­lı­şır­ken ta­nık­lık et­miş ki­şi­ler­le gö­rüş­me­ler sı­nır­lı tu­tul­mak ama­cı ta­şın­mış­tır. Bu­na kar­şın, ba­zı gö­rüş­me­ler sı­ra­sın­da ya­şa­nı­lan güç­lük­ler (yaş, bel­lek kay­bı) bu­na izin ver­me­miş­tir. O ne­den­le, gö­rüş­me­ci­le­rin ve gö­rüş­me­le­rin kap­sa­mı ge­niş­le­til­miş, dar­be­ler­den en az bi­ri­ni med­ya­da ça­lı­şır­ken ya­şa­yan­lar da ça­lış­ma­ya da­hil edil­miş­tir.Ça­lış­ma, Tür­ki­ye’nin top­lum­sal, si­ya­sal ana­li­zi de­ğil­dir. Tür­ki­ye’de or­du­nun ya­pı­sı­nın ana­li­zi de de­ğil­dir. Dar­be­le­rin ne­den­le­ri üze­ri­ne ya­pı­lan bir ça­lış­ma da de­ğil­dir. Med­ya­da dar­be dö­nem­le­ri­ni ya­şa­yan­la­rın ta­nık­lık­la­rı üze­rin­den, med­ya­da ya­şa­nan­lar ve zor un­su­ru­nun ha­kim ol­du­ğu dö­nem­ler­de rı­za ima­la­tı­nın na­sıl sağ­lan­dı­ğı ile il­gi­li­dir. Do­la­yı­sıy­la amaç, ki­şi­sel ta­nık­lık­lar üze­rin­den bu dö­ne­me bakmaktır.Bi­rin­ci Bö­lüm­de kit­le ile­ti­şim araç­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la rı­za­nın ima­la­tı­nın oluş­tu­rul­ma­sı üze­rin­de du­rul­muş­tur. İde­o­lo­ji­ler, top­lum­sal grup­la­rın ya da sı­nıf­la­rın da­ya­nış­ma­sı­nı sağ­la­mak­ta­dır. Bu da­ya­nış­ma sa­ye­sin­de, top­lum­sal grup­lar ara­la­rın­da bir­lik sağ­la­mak­ta ve top­lum­da or­tak bir ama­ca gö­re ha­re­ket ede­bil­mek­te­dir­ler. Marks, Grams­ci ve Alt­hus­ser’in kav­ram­sal­laş­tır­ma­la­rın­dan yo­la çı­kı­la­rak ide­olo­ji ve he­ge­mon­ya kav­ram­la­rı rı­za­nın imal edil­me­si bağ­la­mın­da in­ce­len­miş­tir. İkin­ci bö­lüm­de, Tür­ki­ye top­lum­sal for­mas­yo­nun­da, de­mok­ra­tik sü­re­cin as­kı­ya alın­ma­sı­nı ge­ti­ren or­du­nun yö­ne­ti­me fii­li ola­rak el koy­du­ğu dö­nem­le­re ba­kıl­mış­tır. Eko­no­mik, si­ya­sal ve ide­olo­jik kriz­le­rin par­la­men­ter sü­re­ci ke­sin­ti­ye uğ­rat­ma­sı ile be­ra­ber ‘is­tis­na ha­li’ne ka­rar ve­ren si­ya­sal bir güç ola­rak or­du­nun 1960, 1971 ve 1980 dar­be­le­ri söz­lü ta­rih an­la­tı­la­rı­na ze­min oluş­tur­mak ama­cıy­la in­ce­len­miş­tir.Üçün­cü bö­lüm­de, As­ke­ri dar­be­ler dö­ne­min­de rı­za­nın di­ğer ide­olo­jik ay­gıt­lar ya­nın­da kit­le ile­ti­şim araç­la­rıy­la ima­la­tı üze­rin­de du­rul­muş­tur. Bu bö­lüm­de söz­lü ta­rih ta­nık­la­rı­nın, dö­nem­le­re iliş­kin an­la­tı­la­rı­na da­ya­nı­la­rak, ta­ma­men ik­ti­da­ra ge­len or­du­nun de­ne­ti­mi al­tın­da olan kit­le ile­ti­şim araç­la­rı, ga­ze­te, rad­yo ve te­le­viz­yon­da ide­olo­jik se­fer­ber­lik sü­re­ci­nin na­sıl oluş­tu­rul­du­ğu; bu ama­ca yö­ne­lik ola­rak, dev­let te­ke­lin­de bu­lu­nan TRT ku­ru­mun­da rad­yo ve te­le­viz­yon ya­yın­la­rı­nın ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rı­lıp dü­zen­len­me­si üze­rin­de du­rul­muş­tur. TRT’nin dar­be dö­nem­le­rin­de ön­ce ya­sal da­ha son­ra da hem ya­sal hem de bü­yük öl­çü­de tek­no­lo­jik dö­nü­şü­mü­nün ger­çek­leş­ti­ril­me­si; ide­olo­jik mü­da­ha­le­le­rin, TRT ve ba­sın­da uy­gu­la­nan yay­gın san­sür ile ta­mam­lan­ma­sı; Yo­ğun de­ne­tim ve san­sür so­nu­cun­da kit­le ile­ti­şim araç­la­rın­da or­ta­ya çı­kan ‘ha­ber yok­sun­lu­ğu’ ile be­ra­ber, ger­çek­lik­ten uzak­laş­ma­yı, top­lum­sa­la kar­şı il­gi­yi azalt­ma­yı da be­ra­be­rin­de ge­ti­ren ma­ga­zi­nel­leş­me­nin dar­be dö­nem­le­rin­de ken­di­ne yer bul­ma­sı ko­nu edi­nil­miş­tir.Son ola­rak, ken­di­le­riy­le söz­lü ta­rih gö­rüş­me­si ya­pı­lan 29 med­ya ça­lı­şa­nı­nın ta­nık­lık­la­rı ‘ol­du­ğu gi­bi’ ça­lış­ma­ya alın­mış­tır. Ta­nık­lık­lar­dan ön­ce, ya­pı­lan söz­lü ta­rih yön­te­mi üze­ri­ne bil­gi ve­ril­me­si uy­gun gö­rül­müş, söz­lü ta­rih ça­lış­ma­sı ya­par­ken ya­şa­nı­lan de­ne­yim­ler, kar­şı­la­şı­lan du­rum­lar ya da güç­lük­ler ça­lış­ma­ya da­hil edil­miş, oku­yu­cu­lar­la pay­la­şıl­ma­sı amaç­lan­mış­tır.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963