scorecardresearch.com Meslek Yüksek Okulları için Uygulamalı Matematik ve Tüm Matematik Kitapları Radikal Kitap'ta!
Meslek Yüksek Okulları için Uygulamalı Matematik

Meslek Yüksek Okulları için Uygulamalı Matematik

Yazar : Kamil Temizyürek

Sayfa Sayısı : 470

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : Matematik

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

Son yıl­lar­da, ge­rek sos­yal ge­rek­se tek­nik alan­lar­da mes­le­ki eği­ti­min öne­mi gi­de­rek art­mak­ta­dır. Bu eği­ti­min üni­ver­si­te­ler­de­ki de­va­mı olan Mes­lek Yük­sek Okul­la­rı (MYO), genç­le­rin kı­sa sü­re­de bir mes­lek sa­hi­bi ola­rak ha­ya­ta atıl­ma­la­rı­na ola­nak sağ­la­mak­ta­dır. Mes­lek Yük­sek Okul­la­rı’nın kap­sa­mın­da­ki prog­ram­la­rın bir­ço­ğun­da ana­li­tik dü­şün­me­yi öğ­re­ten Ma­te­ma­tik ders­le­ri zo­run­lu ha­le gel­miş­tir. Mes­lek Yük­sek Okul­la­rı’nın Tek­nik ve İk­ti­sa­di Bi­lim­ler Bö­lüm­le­ri’nde ve hat­ta Sağ­lık Bi­lim­le­ri Bö­lü­mü’nün ba­zı prog­ram­la­rın­da da Ma­te­ma­tik ders­le­ri var­dır.Bu ki­ta­bın ha­zır­lan­ma­sın­da­ki te­mel amaç; öğ­ren­ci­le­re ana­li­tik dü­şün­me ve doğ­ru ka­rar ve­re­bil­me ye­te­ne­ği­ni ka­zan­dır­ma­nın ya­nı sı­ra ma­te­ma­tik­sel dü­şün­me yo­luy­la zi­hin­sel es­nek­li­ğe sa­hip ol­ma­la­rı­nı sağ­la­mak­tır. Çün­kü Ma­te­ma­tik­sel dü­şün­me bi­rey­le­rin gün­lük ve mes­le­ki ya­şam­la­rı bo­yun­ca kar­şı­laş­tık­la­rı prob­lem­ler­le (so­run­lar­la) ko­lay baş ede­bil­me­le­ri­ne ola­nak sağ­lar.Üni­ver­si­te­le­rin ön li­sans prog­ram­la­rın­da­ki Ma­te­ma­tik ders­le­ri­ne yar­dım­cı ol­mak ama­cıy­la ha­zır­la­nan bu ki­tap­ta; ko­nu­la­rın teo­rik ola­rak açık­lan­ma­sı­nın ya­nın­da, de­ği­şik prog­ram­la­ra yö­ne­lik ör­nek prob­lem ve uy­gu­la­ma­lar­la bö­lüm­ler zen­gin­leş­ti­ril­miş­tir. Ay­rı­ca, de­ği­şik prog­ram­lar­la il­gi­li gün­lük ya­şam­da ve mes­le­ki uy­gu­la­ma­lar­da kar­şı­la­şı­la­bi­le­cek öz­gün ör­nek­le­re de yer ve­ril­miş­tir. Mes­lek Yük­sek Okul­la­rı’nın prog­ram­la­rı ve ge­rek­si­nim­le­ri doğ­rul­tu­sun­da Ma­te­ma­ti­ğin bir­çok ko­nu­su­na ise ki­tap­ta yer ve­ril­me­miş­tir. Ki­tap­ta yer alan ko­nu­lar­da­ki ek­sik­lik­ler ve var­sa ha­ta­lar­la il­gi­li mes­lek­taş­la­rı­mı­zın gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri­ne her za­man açı­ğız. Son­ra­ki bas­kı­lar­da gö­rüş, eleş­ti­ri ve kat­kı­lar da göz önü­ne alı­na­cak­tır.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963