scorecardresearch.com Kanlı Kartal ve Tüm Korku-Gerilim Kitapları Radikal Kitap'ta!
Kanlı Kartal

Kanlı Kartal

Yazar : null

Yayınevi : DOĞAN KİTAPÇILIK

Tür : Korku-Gerilim

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

 • Bir yanda, yataklar›nda ci¤eri sökülmüfl, kanl› kartal kanad› gibi ikiyana aç›lm›fl kad›n cesetleri, öte yanda Hamburg yeralt› dünyas›n›kontrolü alt›na almak isteyen Türk ve Ukrayna mafyalar›n›nyürüttükleri dudak uçuklatan savafl. Cinayet Masas› BaflkomiseriFabel akla hayale gelmeyen cinayetlerin nedenlerini çözüp, katilleriya da katili bulmaya çal›fl›rken, her cinayetten sonra ald›¤› "Sven’ino¤lu" imzal› k›flk›rt›c› bir e-maille de çok karmafl›k bir dü¤ümüniçinde bulur kendini.Almanya’n›n en kozmopolit kenti Hamburg’da, So¤uk Savafl’›n veuluslararas› terörizmin y›k›c› sonuçlar›yla ba¤lant›l›, inan›lmas› güçsiyasi ve mali dolaplar dönmektedir. Hiç flüphesiz ki, bu dolaplard›rAvrupa’n›n "Yeni Mafya"s›n›n ifltah›n› kabartan. Tanr› Odinkültündeki kurban etme ayinini an›msatan cinayetlerin, giderek yeralt› dünyas›yla ba¤lant›l› olma ihtimali yeni bilinmezlere götürürBaflkomiser Fabel’i. K›saca, Kanl› Kartal sizi soluk solu¤a b›rakacakve sezona damgas›n› vuracak bir gerilim roman›. Kitaptan“K›z›l bir infilakt› bu. Bir kan deryas› yata¤› koyu k›rm›z›ya boyam›fl, kanlarhal›y› lekeleyip duvara kadar s›çram›flt›. Yatak, koyu ve yap›flkan kandans›r›ls›klam olmufltu; hava bile, keskin ve madeni kan kokusundan a¤›rlaflm›flgibiydi. Fabel kanl› infilak›n ortas›nda bir kad›n bedeni gördü. Yafl›n›kestirmek güçtü, ama yirmi befl-otuz yafllar›nda olmal›yd›. Kollar› vebacaklar› yana ayr›lm›fl, el ve ayak bilekleri karyolan›n köfle dikmelerineba¤lanm›fl yat›yordu. Karn› tuhaf bir flekilde biçimsizleflmiflti. Gö¤sü boydanboya yar›lm›fl, kaburgalar› birbirinden bir gemi kaburgas› fleklini alana kadarayr›larak d›flar› ç›kar›lm›flt›. Sökülen kaburgalar›n kemiksi beyazl›¤›, koyurenkli iç organ ve et y›¤›nlar› aras›nda parl›yordu.”(sayfa 23)Yazar hakk›ndaCraig Russell 1956’da Fife’da (‹skoçya) do¤du. Bir süre polis teflkilat›ndagörev yapt›. Ard›ndan reklam sektörüne geçerek metin yazar› ve yarat›c›yönetmen olarak pek çok baflar›l› çal›flmaya imza att›. Uzun süredirAlmancaya ve ‹kinci Dünya Savafl› sonras› Almanya tarihine yak›n bir ilgiduyan yazar, bu konuda araflt›rmalar yapmaktad›r. Kanl› Kartal, on ikiy›ld›r ba¤›ms›z yazar olarak çal›flan Craig Russell’›n ilk roman›d›r.
 • YORUM YAZ

  Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
  Eğer üye değilseniz üye olunuz.

  DİĞER KİTAPLAR

  • 'EX LIBRIS'

   Yazar : Ross King

   Tür : Korku-Gerilim


   1660, Londra. Münzevi kitapçı Isaac Inchbold''un yaşamı, aldığı esrarengiz bir mektubun ardından altüst olur. Kent dışındaki...
   Devamı...
  • 'Louıs Drax'ın Dokuzuncu Canı'

   Yazar : Liz Jensen

   Tür : Korku-Gerilim


   Louis Drax sorunlu bir çocuk. Zeki, yaşından olgun, oyunbaz ve ne yazık ki “kazakolik”. Dışarıda geçirdiği herhangi bir gün...
   Devamı...
  • 'KIZIMI KURTARIN'

   Yazar : Dennis Lehane

   Tür : Korku-Gerilim


   Dört yaşındaki Amanda Kerlin iz bırakmadan sırra kadem basmış ve günler sonra bile polis hâlâ bir sonuca ulaşamamıştı. Bostonlı...
   Devamı...
  • 'MAVİ BÖLGE'

   Yazar : Andrew Grossman

   Tür : Korku-Gerilim


   Kate Raab, herşeye sahip olduğunu düşünüyordu: Parlak bir kariyerin başlangıcındaydı, sevgi dolu bir ailesi vardı ve âşık...
   Devamı...
  • 'JAMAİKA HANI'

   Yazar : DAPHNE DU MAURIER

   Tür : Korku-Gerilim


   Annesi ölünce kimsesiz kalan Mary Yellan, kocasıyla birlikte Jamaika Hanı''nı işleten teyzesinin yanına yerleşmek zorunda...
   Devamı...
  • '9.RÜYA'

   Yazar : DAVID MITCHELL

   Tür : Korku-Gerilim


   Daha önce '''' Hayalet Yazılar'''' adlı romanıyla Türk okuruna tanıttığımız ve ''''en iyi yirmi İngiliz romancı'''' dan biri...
   Devamı...
  • 'Sınırı Aşacaksın'

   Yazar : Cindy Gerard

   Tür : Korku-Gerilim


   Yazdığı kırkı aşkın romanla New York Times ve USA Today''in çok satan kitaplar listesine girmiş olan ve çok sayıda ödüle layık...
   Devamı...
  • 'Başkanlık Yarışı'

   Yazar : Richard North Patterson

   Tür : Korku-Gerilim


   DÜRÜST BİR ADAM, BİR ÜLKENİN BAŞKANI OLABİLİR Mİ? BU SON DERECE ÇAĞDAŞ VE KIŞKIRTICI ROMANDA, PARTİ DİSİPLİNİNE UYMAYAN BİR...
   Devamı...

  H.P. Lovecraft testi

  H.P. Lovecraft testi

  İyi ki doğdun Lovecraft

  Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

  TESTE BAŞLA

  ÖDÜLLÜ SORU

  Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

  'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

  “Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

  Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

  Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


  The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963