scorecardresearch.com Zaman Yönetimi ve Tüm İş Yönetimi Kitapları Radikal Kitap'ta!
Zaman Yönetimi

Zaman Yönetimi

Yazar : Zeyyat Sabuncuoğlu

Sayfa Sayısı : 202

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : İş Yönetimi

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

21. yüz­yıl iş­let­me­ler­de re­ka­be­tin önem ka­zan­dı­ğı, ayak­ta kal­mak is­te­yen iş­let­me­le­rin za­man­la ya­rış­ma­la­rı­nın ge­rek­ti­ği ve ka­rar­la­rın hız­lı bir şe­kil­de alın­ma­sı­nın zo­run­lu ol­du­ğu bir çağ­dır. Bil­gi ve tek­no­lo­ji­nin ege­men ol­du­ğu bu çağ­da, iş­let­me­le­rin di­ğer iş­let­me­ler­le re­ka­bet ede­bil­me­si, ve­rim­li­lik ve ka­li­te he­def­le­ri­ne ula­şa­bil­me­si için ora­da ça­lı­şan tüm yö­ne­ti­ci­le­rin za­man­la­rı­nı et­kin kul­lan­ma­sı ge­re­kir. Za­man yö­ne­ti­mi pren­sip­le­ri­ni iş ve özel ya­şam­la­rın­da uy­gu­la­ya­ma­yan yö­ne­ti­ci­ler za­man için­de yok olup gi­der­ler. Bir iş­let­me­de ser­ma­ye, do­ğal kay­nak­lar ve emek gi­bi üre­tim fak­tör­le­rin­den sık­ça söz edi­lir. Oy­sa bun­la­rın her bi­ri kay­be­dil­se bi­le tek­rar ka­za­nı­la­bi­len var­lık­lar­dır. Fa­kat tü­ken­di­ğin­de tek­rar ka­za­nı­la­ma­ya­cak tek kay­nak za­man­dır. Bu ba­zen işin ya­pı­sın­dan ve akı­şın­dan kay­nak­la­na­bi­lir, ba­zen de yö­ne­ti­ci­le­rin za­ma­nı et­kin ve ve­rim­li kul­lan­ma be­ce­ri­si­ne sa­hip ol­ma­ma­sın­dan do­ğa­bi­lir. Üs­te­lik bu tür yö­ne­ti­ci­ler bü­tün gün koş­tu­ran, arı gi­bi ça­lı­şan, hat­ta ça­lış­ma­la­rı­nı me­sai dı­şı­na ta­şı­ran bir gö­rün­tü ve­rir­ler. Önem­li olan bi­linç­siz, plan­sız ve yo­ru­cu bir ça­lış­ma yap­mak de­ğil, doğ­ru işi doğ­ru ve kı­sa za­man­da yap­mak­tır. Bu ol­gu­nun adı­na “Za­man Yö­ne­ti­mi” de­mek ge­re­kir. Her yö­ne­ti­ci iş ya­şa­mın­da za­man yö­ne­ti­mi pren­sip­le­ri olan et­kin plan­la­ma, yet­ki dev­ri, et­kin ile­ti­şim, ko­or­di­nas­yon il­ke­le­ri­ni uy­gu­la­ma­lı ve za­man tu­zak­la­rı ola­rak ta ad­lan­dır­dı­ğı­mız ke­sin­ti­ler­le ba­şa çı­ka­bil­me­yi öğ­re­ne­bil­me­li­dir. Za­man tu­zak­la­rı yö­ne­ti­ci­le­rin za­man­la­rı­nı et­kin de­ğer­len­dir­me­de kar­şı­la­rı­na çı­kan en bü­yük en­gel­ler­dir. Bu en­gel­le­rin aşı­la­bil­me­si çok­ta zor de­ğil­dir. Za­man tu­zak­la­rı­nın esi­ri ol­ma­yan ve bu en­gel­le­me­ler­le ba­şa çı­kan yö­ne­ti­ci­ler hem ken­di­le­ri hem de iş­let­me­le­ri açı­sın­dan ve­rim­li­lik ar­tı­şı­na kat­kı­da bu­lu­nur­lar.Bu ki­ta­bın bi­rin­ci bö­lü­mün­de za­man kav­ra­mı ve za­man yö­ne­ti­mi üze­rin­de du­rul­du. Bu bö­lüm­de za­man yö­ne­ti­mi ve za­man kav­ra­mı fark­lı açı­lar­dan in­ce­len­me­ye ça­lı­şıl­dı. Bu bö­lüm­de ay­rı­ca yö­ne­tim fonk­si­yon­la­rı ve za­man iliş­ki­si in­ce­le­ne­rek za­man yö­ne­ti­min­de­ki ye­ni yak­la­şım­lar da ele alın­dı.İkin­ci bö­lüm­de yö­ne­ti­ci­le­rin za­ma­nı et­kin kul­la­na­bil­me­le­ri­nin önün­de­ki en bü­yük en­gel olan za­man tu­zak­la­rı in­ce­len­me­ye ça­lı­şıl­dı. Bun­lar, ki­şi­den, iş­ten ve yö­ne­tim­den ve stres­ten kay­nak­la­nan za­man tu­zak­la­rı ol­mak üze­re dört baş­lık al­tın­da in­ce­len­di.Üçün­cü bö­lüm­de ise yö­ne­ti­ci­le­rin za­man tu­zak­la­rı ile baş ede­bil­me­le­ri için kul­lan­ma­la­rı ge­re­ken et­kin za­man plan­la­ma tek­nik­le­ri­ne de­ği­nil­di.1.bas­kı­sı tü­ke­nen bu ki­ta­bın 2. bas­kı­sın­da bir ta­kım re­viz­yon­la­ra gi­dil­miş­tir. Bu ye­ni bas­kı­da, za­man plan­la­ma tek­nik­le­ri sı­nıf­lan­dı­rı­la­rak “bi­rey­sel ve yö­net­sel za­man plan­la­ma tek­nik­le­ri” ba­zın­da iki ay­rı bö­lüm al­tın­da in­ce­len­miş­tir. Özel­lik­le yö­net­sel za­man plan­la­ma tek­nik­le­ri bö­lü­mü ele alı­nır­ken, iş­let­me­nin ör­güt­sel ya­pı­sı ve ha­kim yö­net­sel uy­gu­la­ma­la­rı­nın za­man yö­ne­ti­mi ko­nu­su­na et­ki­le­ri de­ğer­len­di­ril­miş­tir. Di­ğer ta­raf­tan, en bü­yük za­man tu­zak­la­rın­dan bi­ri olan top­lan­tı­lar ko­nu­sun­da et­kin­lik ve ve­rim­li­lik sağ­la­na­cak yol ve yön­tem­ler fark­lı bir bö­lüm al­tın­da su­nul­ma­ya ça­lı­şıl­mış­tır

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963