scorecardresearch.com Uluslararası Otel ve Restoran Yönetiminde İnsan ve Tüm İş Yönetimi Kitapları Radikal Kitap'ta!
Uluslararası Otel ve Restoran Yönetiminde İnsan

Uluslararası Otel ve Restoran Yönetiminde İnsan

Yazar : Ruhet Genç

Sayfa Sayısı : 440

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : İş Yönetimi

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

Tu­riz­min de­niz -kum -gü­neş (se­a – sand - sun) ola­rak gö­rül­dü­ğü ba­zı ül­ke­ler­de otel ve res­to­ran yö­ne­tim ala­nın­da ya­zı­lan­lar ko­nu­yu bu dar açı­dan gör­mek­le be­ra­ber tu­riz­min öne­mi­nin an­la­şıl­dı­ğı ül­ke­ler­de ise tu­riz­min ta­raf­la­rı te­ker te­ker ele alı­na­rak bun­la­rın ba­kış açı­sın­dan sek­tö­rün bu­gü­nü ve ya­rı­nı ana­liz edil­mek­te­dir. Bu ki­tap ulus­la­ra­ra­sı bağ­lam­da otel ve res­to­ran yö­ne­ti­min­de in­san ye­ri­ni ve öne­mi­ni ana­liz et­me ça­ba­sı­nı ve sek­tö­rün ay­rıl­maz bir par­ça­sı ol­du­ğu­nu gös­ter­me ama­cı ta­şır. İçin­de bu­lun­du­ğu­muz coğ­raf­ya­da köp­rü me­de­ni­ye­ti ni­te­li­ğin­de olan ve muh­te­lif et­nik grup­la­rı bün­ye­sin­de ba­rın­dı­ran ulu­su­mu­zun muh­te­lif ül­ke­ler­den ge­len in­san­la­rı da mut­lu ede­cek şe­kil­de mi­sa­fir ede­bil­me­si için kül­tü­rel fark­lı­lık­la­rı avan­taj ola­rak gö­re­cek eği­ti­min ve­ril­miş ol­ma­sı ge­re­kir. Bun­dan do­la­yı kül­tü­rel ve et­nik fark­lı­lık­la­rın de­za­van­taj­dan zi­ya­de avan­taj ola­bil­me­si için bu ko­nu­nun da ay­rı bir baş­lık ha­lin­de ele alı­nıp ir­de­len­me­si ge­re­kir. Sek­tö­rün iş gü­cü ih­ti­ya­cı­nın ve müş­te­ri pro­fi­li­nin de­mog­ra­fik ya­pı­da­ki de­ği­şim­le­re pa­ra­lel ola­rak şe­kil al­ma­sı, bu ko­nu­nun otel ve res­to­ran bağ­la­mın­da in­ce­len­me­si ve iler­de­ki ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­la­ya­cak ted­bir­le­rin bu­gün­den alın­ma­sı­nı ge­rek­tir­mek­te­dir. Ay­rı­ca tu­riz­min özel bir hiz­met şek­li ol­du­ğu ger­çe­ğin­den ha­re­ket­le psi­ko­lo­ji­nin her esas­ta ve de­tay­da us­ta­ca ve ge­rek­ti­ği öl­çü­de kul­la­nıl­ma­sı­nı ge­rek­ti­ği dü­şü­nül­mek­te­dir. Ge­nel ola­rak fi­zik­sel me­kân­la­rın bo­yut­lan­dı­rıl­ma­sı ve te­mel ih­ti­yaç­la­rın kar­şı­lan­ma­sıy­la mi­sa­fir­le­rin mut­lu ol­ma­sı­nı bek­le­yen­le­rin psi­ko­lo­ji­yi göz ar­dı ede­rek hiz­met ka­li­te­si­nin önem­li bir un­su­ru­nu da he­sa­ba kat­ma­dı­ğı bi­lin­mek­te­dir. Bü­tün bun­la­rın ya­nı sı­ra ku­rul­muş olan en mü­kem­mel sis­te­min bi­le ka­li­te kon­trol de­ne­ti­mi ol­ma­dan özel­li­ği­ni kay­be­de­ce­ği­ni dü­şü­ne­rek ge­rek sis­tem­le­rin ku­rul­ma­sın­da ge­rek­se ya­şa­tıl­ma­sın­da dün­ya­ca ka­bul edi­len stan­dart­la­rın var­lı­ğı­nı ka­bul et­mek ve on­la­rın ge­ti­re­ce­ği de­ne­tim me­ka­niz­ma­la­rı­nı de­vam eden bir sü­reç ola­rak gör­mek ge­rek­li ola­cak­tır. Hiz­met­te sı­nır yok­tur an­la­yı­şı­nın doğ­du­ğu bu ül­ke­de ya­ra­tı­cı dü­şün­ce­nin ve imaj gü­cü­nün sı­nır­sız ol­du­ğu ger­çe­ği bir­leş­ti­ri­lir­se or­ta­ya çı­ka­cak ne­ti­ce­den et­ki­len­me­ye­cek hiç­bir in­san ol­ma­ya­cak­tır. Bu amaç­la dün­ya­da imaj gü­cü­nü ve ya­ra­tı­cı dü­şün­ce­yi kul­la­na­rak ya­pıl­mış eser­le­ri ta­nı­mak bu ko­nu­da da oku­yu­cu­nun uf­ku­nu aça­cak­tır. Ki­ta­bım yu­ka­rı­da an­la­tı­lan hu­sus­lar­la sı­nır­lı ol­ma­yıp bun­la­rın öte­si­ne ge­çe­rek ulus­la­ra­ra­sı otel ve res­to­ran yö­ne­ti­mi ala­nın­da iş­len­me­miş ko­nu­la­rın iş­len­me­si ve az iş­len­miş ko­nu­la­rın de­tay­lan­dı­rıl­ma­sı ve hep­sin­den önem­li­si oku­yu­cu­yu dü­şün­me­ye ve ken­di doğ­ru­su­nu bul­ma­ya da­vet et­mek ama­cıy­la ha­zır­lan­mış­tır.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963