scorecardresearch.com Türkiye'de 1980 Sonrası Bürokratik Dönüşüm ve Tüm İş Yönetimi Kitapları Radikal Kitap'ta!
Türkiye'de 1980 Sonrası Bürokratik Dönüşüm

Türkiye'de 1980 Sonrası Bürokratik Dönüşüm

Yazar : Gökhan Kalağan

Sayfa Sayısı : 209

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : İş Yönetimi

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

Uzun bir ta­ri­hi geç­mi­şi olan “bü­rok­ra­si kav­ra­mı”, ge­le­nek­sel ka­mu yö­ne­ti­mi an­la­yı­şı ile bir­lik­te et­kin­lik ka­zan­mış, 1929 Eko­no­mik Kri­zi ve II. Dün­ya Sa­va­şı so­nu­cun­da or­ta­ya çı­kan “re­fah dev­le­ti” uy­gu­la­ma­la­rı ile al­tın ça­ğı­nı ya­şa­mış­tır. 20. yüz­yı­lın son çey­re­ğin­de Re­fah Dev­le­ti’ne olan inanç sar­sıl­mış, bü­rok­ra­si ve­rim­siz­li­ğin kır­ta­si­ye­ci­li­ğin, kay­nak is­ra­fı­nın ve ku­ral­cı­lı­ğın hâ­kim ol­du­ğu, ya­pı­lan­ma­lar ola­rak gö­rül­me­ye baş­lan­mış­tır. 1980’ler­de özel­lik­le Ye­ni Sağ söy­lem­ler, yö­net­sel ve si­ya­sal ye­ni­den ya­pı­lan­ma mo­del ara­yış­la­rı­nın te­me­li­ni oluş­tur­muş, iş­let­me ve­ya pi­ya­sa ti­pi me­ka­niz­ma­la­rın hâ­kim ol­du­ğu ye­ni ka­mu yö­ne­ti­mi an­la­yı­şı ile ge­le­nek­sel bü­rok­ra­tik ya­pı­lar tas­fi­ye edi­le­rek “al­ter­na­tif bü­rok­ra­tik” ku­rum­lar oluş­tu­rul­muş­tur. 1980’li yıl­lar­da Türk ka­mu bü­rok­ra­si­si de aşı­rı bü­yü­yüp han­tal­la­şa­rak, “bü­rok­ra­tizm” ya da has­ta­lık­lı bü­rok­ra­si gö­rül­me­ye baş­lan­mış­tır. Bu dö­ne­min hâ­kim pa­ra­dig­ma­sı olan ye­ni ka­mu yö­ne­ti­mi an­la­yı­şı­nın il­ke­le­ri Türk ka­mu bü­rok­ra­si­si­ne de yan­sı­mış­tır. Özel­lik­le dış dev­let­ler ve ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­la­rın des­tek ve yön­len­dir­me­le­ri ile ge­le­nek­sel bü­rok­ra­tik ya­pı­lan­ma­la­rın, “fon sis­te­mi uy­gu­la­ma­la­rı, pro­je­ci ka­mu yö­ne­ti­mi an­la­yı­şı ve al­ter­na­tif bü­rok­ra­tik ku­rum­lar” ile ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı sü­re­ci baş­la­mış­tır.Ki­tap­ta, 1980 son­ra­sı ya­şa­nan bü­rok­ra­tik dö­nü­şüm an­la­yı­şı­nın Türk ka­mu bü­rok­ra­si­si­ne yan­sı­ma­la­rı in­ce­len­miş, bu bağ­lam­da ge­le­nek­sel bü­rok­ra­tik me­ka­niz­ma­la­rın ta­ma­men or­ta­dan kal­dı­rı­la­rak tas­fi­ye edil­me­si ye­ri­ne, ak­sa­yan, ve­rim­siz­le­şen, kay­nak is­ra­fı­na se­bep olan yön­le­ri mo­dern yö­ne­tim pren­sip­le­ri­ne gö­re re­vi­ze edi­le­rek, ama­cı dev­le­te ve bi­re­ye hiz­met et­mek olan et­ki­li, ve­rim­li, düz­gün iş­le­yen me­ka­niz­ma­lar ha­li­ne ge­ti­ri­le­bi­le­ce­ği ile­ri sü­rül­müş­tür. Ye­ni yö­ne­tim an­la­yı­şı­nın “al­ter­na­tif bü­rok­ra­si­si” ile ge­le­nek­sel yö­ne­tim an­la­yı­şı­nın “We­ber­yan Bü­rok­ra­si­si’nin” bir­bir­le­riy­le bağ­daş­tı­rı­la­bi­le­ce­ği be­lir­til­miş­tir.Uzun bir ta­ri­hi geç­mi­şi olan “bü­rok­ra­si kav­ra­mı”, ge­le­nek­sel ka­mu yö­ne­ti­mi an­la­yı­şı ile bir­lik­te et­kin­lik ka­zan­mış, 1929 Eko­no­mik Kri­zi ve II. Dün­ya Sa­va­şı so­nu­cun­da or­ta­ya çı­kan “re­fah dev­le­ti” uy­gu­la­ma­la­rı ile al­tın ça­ğı­nı ya­şa­mış­tır.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963