scorecardresearch.com İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları ve Paydaş Grupları ile İlişkilerinin Yönetimi ve Tüm İş Yönetimi Kitapları Radikal Kitap'ta!
İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları ve Paydaş Grupları ile İlişkilerinin Yönetimi

İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları ve Paydaş Grupları ile İlişkilerinin Yönetimi

Yazar : Bilçin Tak

Sayfa Sayısı : 249

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : İş Yönetimi

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

Aka­de­mik ya­şa­mın ilk ev­re­le­rin­de ge­nel­lik­le ya­ban­cı ya­zın­da gö­rü­len, be­ğe­ni­len bir ça­lış­ma se­çi­lir ya da “aca­ba bu ko­nu biz­de na­sıl­dır’’ gi­bi aka­de­mik bir me­rak­la ça­lış­ma ko­nu­su be­lir­le­nir. Ba­zen bu yön­tem ya­ban­cı bir ça­lış­ma­nın di­li­mi­ze çev­ril­miş ver­si­yo­nu ol­mak­tan ile­ri­ye gi­de­mez. Ba­zen ise sağ­lam ku­ram­sal te­mel­le­re da­ya­lı öz­gün bir ese­re dö­nü­şe­bi­lir. Za­man için­de araş­tır­ma­cı “ko­nu bul­ma’’ gi­bi bir so­run­dan kur­tu­lur. Za­ten il­gi ala­nı için­de ol­du­ğu ka­da­rıy­la aka­de­mik âle­min ajan­da­sı­nın far­kın­da­dır; bu kap­sam­da ko­nu bul­ma ye­ri­ne bir araş­tır­ma prob­le­mi for­mü­le ede­rek yo­la çı­kar. An­cak araş­tır­ma­cı­nın bir baş­ka kı­la­vu­zu da­ha var­dır: Göz­lem. Karl We­ick’in (1995) ta­bi­riy­le “semp­tom’’ lar araş­tır­ma­cı­ya ışık tu­ta­bi­lir. Ya­ni araş­tır­ma­cı ba­zen “Ni­çin’’ (Whet­ten,1989) so­ru­suy­la baş­la­yıp “ku­ram­sal ar­ka pla­nı­nı bil­me­di­ği’’ bir dav­ra­nı­şı ör­güt, grup ve­ya bi­rey dü­ze­yin­de göz­le­ye­rek sa­ha­dan ku­ra­ma gi­de­bi­lir. Hat­ta “ku­ra­mın göz­le­mi açık­la­mak­ta ki­fa­yet­siz kal­dı­ğı­nı”’ his­set­ti­ği du­rum­lar­da ba­zen di­sip­li­ne edil­miş ve mev­cut ya­zı­na gö­re ka­bul edi­le­bi­lir bir sap­ma da­hi­lin­de (Sut­ton ve Staw, 1995); ya­ni, or­to­dok­si­den de çok uzak­laş­ma­dan ko­nu­yu te­ori­ze et­me­ye da kal­kı­şa­bi­lir. İş­let­me bi­li­mi­nin bi­raz doğa bi­lim­le­ri­ne ben­ze­yen, göz­le gö­rü­lür, el­le tu­tu­lur so­mut bir ya­nı­nın da ol­ma­sı bi­ze bu fır­sa­tı sun­mak­ta. 2001 yı­lın­da iş­let­me­le­rin sos­yal so­rum­lu­luk­la­rı üze­ri­ne ça­lış­ma­ya baş­la­mam “göz­lem­den ku­ra­ma git­me­ye ça­ba­la­ma ro­ta­sı­nı’’ ta­kip et­miş­tir. Ön­ce pa­ra­dig­ma öz­rü ne­de­niy­le “iş­let­me­le­rin sos­yal so­rum­lu­luk­la­rı na­sıl öl­çü­lü­yor, iş­let­me­ler bu bağ­lam­da ne­ler ya­pı­yor, an­ket mi yap­sam, ör­nek­le­mi ne ol­ma­lı…” so­ru­la­rı ile baş­la­mış­tır bu yol­cu­luk….. Epey bir öl­çek ge­liş­tir­me atak­la­rı­na pa­ra­lel ola­rak il­gi­li ya­zı­nı da an­la­ma­ya ça­lı­şır­ken ön­ce bi­raz yü­ze­yel ve sa­mi­mi­ye­ti şüp­he gö­tü­ren bir şey­ler çık­tı kar­şı­ma.. San­ki çor­ba­sı­nı dö­ken ço­cu­ğa çor­ba­nın dö­kül­me­den içi­le­ce­ği öğ­re­ten bir sos­yal ger­çek­lik in­şa edi­li­yor (Ber­ger&Luck­mann:1966) gi­bi gel­miş­ti. He­men “ör­güt ku­ra­mı­nın uza­ğın­da bi­lim olur mu’’ baş­lık­lı bir bil­di­ri ha­zır­la­ya­rak Bu­si­ness&So­ci­ety der­gi­si­nin 5 yı­lı­nı ta­ra­ma­ya kal­kış­tım. Za­ten on­la­rın bir kıs­mı da “Ey CSR ‘cı Bey­ler/Ha­nım­lar, 1980’le­re ka­dar ak­lı­nız ne­re­dey­di… Siz de bi­zim­le ay­nı or­ma­na mı ba­kı­yor­su­nuz” gi­bi po­le­mik vur­gu­lu baş­lık­lar­la ya­yın­lan­mış­tı. Ama de­ta­ya gir­dik­çe ör­güt ku­ra­mı­nın pek de uza­ğın­da olun­ma­dı­ğı­nı “ör­güt­le­rin güç­ler ko­alis­yo­nu ol­du­ğu’’ nok­ta­sın­dan yo­la çı­kı­lıp “ör­güt­ler ni­çin ve na­sıl sos­yal so­rum­lu dav­ra­nış gös­te­ri­yor, ku­rum­sal di­na­mik­ler mi bu dav­ra­nı­şı yön­len­di­ri­yor, kay­nak­la­ra ulaş­mak için baş­ka se­çe­nek­le­ri mi yok da böy­le dav­ra­nı­yor­lar, ör­güt ile pay­daş­la­rı­nın oluş­tur­du­ğu ağ için­de güç iliş­ki­le­ri na­sıl şe­kil­le­ni­yor…” gi­bi so­ru­la­ra ce­vap aran­dı­ğı­nı gör­mek müm­kün ol­du. Yi­ne ba­şa dön­müş­tüm, dört iş­le­mi iç­sel­leş­tir­me­den na­sıl ki ma­te­ma­tik prob­le­mi ya­za­maz­sak, araş­tır­ma prob­le­mi ya­za­cak ka­dar ör­güt ku­ra­mı­na ha­kim ol­ma­dan da bir fe­no­me­ni in­ce­le­mek müm­kün de­ğil­di.. Göz­lem sa­de­ce “ye­re dü­şen el­ma­nın ni­ye düş­tü­ğü­nü’’ an­la­ma­ya araş­tır­ma­cı­yı sevk edi­yor. Ama prob­le­min han­gi ku­ram­sal düz­lem­de ele alı­na­ca­ğı­nı bil­me­den an­cak “ne­dir bu soy­sal so­rum­lu­luk fur­ya­sı” so­ru­su­nu yö­nelt­mek müm­kün olu­yor ki bu da araş­tır­ma in­şa­sı için yet­mi­yor. . Bir de hak­sız “ba­ka­lım ne­ler yap­mış­lar, ne­ler yaz­mış­lar’’ gi­bi bir ins­pek­tör ro­lü se­çi­lin­ce öğ­ren­me ge­ci­ki­yor… Ya­ni sos­yal bi­lim­ler­de göz­lem, tek ba­şı­na bir araş­tır­ma ta­sa­rı­mı için ki­fa­yet­siz ka­lı­yor. Bu ki­tap be­nim iş­let­me­le­rin sos­yal so­rum­lu­luk­la­rı­na da­ir bu­gü­ne de­ğin oku­yup an­la­dı­ğı­mın Kun­da’nın (1992) ta­bi­riy­le “mü­hen­dis­lik’’ ver­si­yo­nu­dur. Bir de sa­nı­rım fel­se­fi ver­si­yo­nu­nun ya­zıl­ma­sı ge­rek, fel­se­fe­ci­ler ta­ra­fın­dan…Bu ki­ta­bın ya­za­ra gö­re öz­gün olan ya­nı “sos­yal so­rum­lu­luk fe­no­me­ni­nin aka­de­mik bir me­rak­la na­sıl in­ce­le­ne­bi­le­ce­ği­ni; ya­ni, ör­gü­tün ne­den ve na­sıl bu şe­kil­de dav­ran­dı­ğı­nı ve so­nuç­ta “ne ol­du­ğu­nu’’ tar­tış­ma­ya ça­ba­la­ma­sı­dır. Bu tar­tış­ma­yı yü­rüt­mek için ön­ce tar­tış­ma­da kul­la­nı­la­cak mal­ze­me­nin/içe­ri­ğin ha­zır­lan­ma­sı ge­re­ki­yor­du. Bu amaç­la ilk bö­lüm­de iş­let­me­le­rin sos­yal so­rum­lu­luk­la­rı­nın da­yan­dı­ğı ar­gü­man­lar in­ce­len­miş­tir. Ko­nuy­la iliş­ki­sel­li­ği ne­de­niy­le etik ko­nu­su­na da kı­sa­ca de­ği­nil­miş­tir. İkin­ci bö­lüm “sos­yal so­rum­lu­luk” kav­ra­mı­nın te­mel ta­şı olan pay­daş kav­ram­sal­laş­tır­ma­sı­na ve pay­daş ku­ra­mı­na ay­rıl­mış­tır. Üçün­cü bö­lüm­de sos­yal per­for­mans kav­ram­sal­laş­tır­ma­sı­na yö­ne­lik mo­del­ler in­ce­len­miş­tir. Bu nok­ta­dan son­ra “ör­güt­le­rin sos­yal sorum­lu dav­ranış gös­ter­mesinin nedeninin, nasılının ve bu dav­ranışın sonuç­larının nasıl in­celenebileceği tar­tışıl­mış­tır. Son bölüm­de genel kabul gören sos­yal per­for­mans öl­çüm araç ve tek­nik­lerine yer veril­miş­tir.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963