scorecardresearch.com İş Sözleşmesinin Sağlık Nedeniyle Sona Ermesi ve Tüm İş Hukuku Kitapları Radikal Kitap'ta!
İş Sözleşmesinin Sağlık Nedeniyle Sona Ermesi

İş Sözleşmesinin Sağlık Nedeniyle Sona Ermesi

Yazar : Hediye Ergin

Sayfa Sayısı : 292

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : İş Hukuku

Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

İş gör­me, iş­çi­nin iş söz­leş­me­sin­den kay­nak­la­nan te­mel bor­cu­dur. Şah­si ola­rak ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si ge­re­ken bu bor­cun ge­rek­ti­ği gi­bi ifa edi­le­bil­me­si, iş­çi­nin be­de­nen ve ru­hen sağ­lık­lı ol­ma­sı­na bağ­lı­dır. İş­çi­nin sağ­lık so­run­la­rı es­ki­den be­ri ça­lış­ma ya­şa­mı­nın önem­li ko­nu­la­rı ara­sın­da yer al­mış­tır. An­cak sa­na­yi dev­ri­mi­nin baş­lan­gı­cıy­la bir­lik­te, ko­nu­nun gi­de­rek önem ka­zan­dı­ğı gö­rül­mek­te­dir. İş hu­ku­kun­da sağ­lık ne­den­le­ri­nin yol aç­tı­ğı so­run­lar son de­re­ce ge­niş ve çok yön­lü­dür. Bu ki­tap­ta ise sa­de­ce iş söz­leş­me­si­nin sağ­lık ne­den­le­riy­le so­na er­me­si ko­nu­su in­ce­len­miş­tir. Ça­lış­ma­mı­zın ağır­lık­lı nok­ta­sı­nı, iş söz­leş­me­si­nin sağ­lık ne­de­niy­le fes­hi ve bu­nun­la bağ­lan­tı­lı ola­rak uy­gu­la­ma­da kar­şı­la­şı­lan so­run­lar oluş­tur­mak­ta­dır. 4857 sa­yı­lı İş Ka­nu­nu’nun iş­çi­nin der­hal fe­sih hak­kı­nı dü­zen­le­yen 24. mad­de­si­nin I. ben­din­de “Sağ­lık se­bep­le­ri” ifa­de­si, yi­ne iş­ve­re­nin der­hal fe­sih hak­kı­nı dü­zen­le­yen 25. mad­de­si­nin I. ben­din­de “Sağ­lık se­bep­le­ri” ifa­de­si kul­la­nıl­dı­ğın­dan, ki­ta­bı­mı­zın baş­lı­ğı İş Söz­leş­me­si­nin Sağ­lık Ne­den­le­riy­le So­na Er­me­si ola­rak be­lir­len­miş­tir. İş Ka­nu­nu’nun m.24/I ve m.25/I hü­küm­le­rin­de has­ta­lık ol­ma­mak­la bir­lik­te, has­ta­lık­la ay­nı so­nu­ca, ya­ni iş­gö­re­mez­li­ğe yol açan iş­çi­nin al­kol al­ma­sı, ha­mi­le­lik ve ka­za ne­de­niy­le işe de­vam­sız­lı­ğı gi­bi hal­ler de fe­sih se­be­bi ola­rak dü­zen­len­miş olup, inceleme konularımız ara­sın­da yer al­maktadır. İş gü­ven­ce­si sis­te­mi­nin yü­rür­lü­ğe gir­me­sin­den son­ra, sağ­lık so­run­la­rı iş­çi­nin hem dav­ra­nış­la­rın­dan hem de ve­rim­siz­li­ğin­den kay­nak­la­nan ge­çer­li fe­sih ne­de­ni ola­bil­mek­te­dir. İş Ka­nu­nu’nun 18. mad­de­si kap­sa­mın­da ge­rek kı­sa sü­ren sık has­ta­lan­ma, ge­rek uzun sü­ren has­ta­lık fe­sih için ge­çer­li ne­den oluş­tur­du­ğu gi­bi, iş­çi­nin has­ta­lı­ğı sı­ra­sın­da­ki tu­tu­mu da dav­ra­nış­lar­dan kay­nak­la­nan fe­sih ne­de­ni ola­bil­mek­te­dir. İş­çi­nin sağ­lık so­run­la­rı çer­çe­ve­sin­de hak­lı ve ge­çer­li fe­sih ne­den­le­ri­nin ör­tüş­tü­ğü du­rum­lar or­ta­ya çı­ka­bil­mek­te; bu da ne za­man hak­lı fes­hin ne za­man ge­çer­li fes­hin söz ko­nu­su ola­ca­ğı­nın saptanmasında so­run­la­ra yol aç­mak­ta­dır. Bu ki­tap­ta sağ­lık ne­den­le­ri­ne iliş­kin hak­lı-ge­çer­li ne­den ay­rı­mın­da kul­la­nı­lan öl­çüt­ler de ele alınmıştır. Ki­ta­bın ha­zır­lan­ma­sın­da, 2009 yı­lı Ekim ayı­na ka­dar olan Türk ve Al­man hu­ku­kun­da ya­yım­lan­mış ko­nuy­la il­gi­li öğ­re­ti gö­rüş­le­rinden ve yar­gı ka­rar­la­rın­dan ya­rar­la­nıl­mış­tır.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963