scorecardresearch.com Prof. Dr. Ali Naim İnan'a Armağan (Ciltli) ve Tüm Genel Hukuk Kitapları Radikal Kitap'ta!
Prof. Dr. Ali Naim İnan'a Armağan (Ciltli)

Prof. Dr. Ali Naim İnan'a Armağan (Ciltli)

Sayfa Sayısı : 1495

Yayınevi : SEÇKİN YAYINLARI

Tür : Genel Hukuk

Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.


Birinci Bölüm: Özel Hukuk
Yard. Doç. Dr. Halit Aker: Tüketici İlişkilerinin Hukuksal Yönetimi -Bk Ve 4077 Sayılı Tkhk. Bağlamında Yeni Perspektifler Mümkün Mü?
Doç. Dr. Levent Akın: Meslek Hastasının Sosyal Sigorta Ve Tazminat Hakları
Prof. Dr. Şener Akyol: Birlikte Temsil
Prof. Dr. Şener Akyol: Temsil Yetkisinin Yorumu
Prof. Dr. Emine Akyüz: Velâyet Ve Çocuğun Korunması
Doç. Dr. Hüseyin Altaş: Telekomünikasyon Alanındaki Abonelik Sözleşmeleri
Mehmet Altunkaya: Dıe Kındesanerkennung Nach Türkıschem Recht
Prof. Dr. Fahrettin Aral: Doğrudan Doğruya Garantilerde Banka İle Muhatap Arasındaki Hukukî İlişki
Doç. Dr. Hasan Ayrancı: Taşınmaz Kültür Varlıkları Ve Gruplandırılması
Doç. Dr. Veysel Başpınar: Hukuk Tekniği Açısından Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Süleyman Başterzi: İşverenin İş Görme Edimini Kabulde Temerrüde Düşmesi Ve Bunun Sosyal Sigorta Üyelik İlişkisine Etkisi
Doç. Dr. Mehmet Demir: Hekimin Hukuksal Sorumluluğunun Kaynakları Ve Özel Hastane ? Kamu Hastanesi Ayırımı
Cahid Doğan: Hukuk Kurallarının Etik Değerlerle Münasebeti
Prof. Dr. Tamer İnal: Konut Finansmanı Sözleşmelerinden Kaynaklanan, Rehinle Temin Edilmiş Alacaklar
Tacettin Kabatepe: Sahipsiz Yerler Ve Yararı Kamuya Ait Mallar (Mk. M. 715 ? Kk. M. 16)
Prof. Dr. Ahmet M. Kılıçoğlu: Eşlerin Birbirinden Alacakları
Prof. Dr. İbrahim Kaplan: Begrıff Und Rechtsnatur Des Gemeınschaftsunternehmers- Joınt Venture, Abgrenzung Von Anderen Kooperatıonsformen
Prof. Dr. Çiğdem Kırca: Kaldırılması Gereken Bir Ayırım: Satım Sözleşmesinde Satılanın Zaptı Ve Satılan Malın Ayıplı Olması Sebebiyle İstenebilecek Tazminat Açısından Yapılan Doğrudan Zarar - Dolaylı Zarar Ayırımı
Prof. Dr. Nevzat Koç: Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Mülkiyetin Devri Amacıyla Kurulan Sözleşmelere İlişkin Olarak Yapılması Öngörülen Yenilik Ve Değişiklikler
Dr. Ömer Korkut: Pasif Çek Ehliyeti Bakımından Kalkınma Ve Yatırım Bankalarının Hukuki Durumu
Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör: Roma Hukukunda Yed-İ Emine Tevdi (Sequestratıo, Sequestrum)
Prof. Dr. Arzu Oğuz: 21. Yüzyılda Küreselleşme (Globalleşme) Olgusunun Özel Hukuka Etkisi
Doz. Dr. İur. Hasan Seçkin Ozanoğlu: Verbraucherschützende Zıvılprozessrechtlıche Regelungen Im Türkıschen Verbraucherschutzgesetz (Tverbrschutzg)
Prof. Dr. Bilge Öztan: Entwıcklungen Im Türkıschen Eherecht
Prof. Dr. Hasan Pulaşlı: Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Yöneticilerin Hukukî Sorumluluğu
Prof. Dr. Rona Serozan: Aile Konutunun Şerhine Değişik Bir Yaklaşım
Mehmet Handan Surlu: Alacaklının Temerrüdünde Tevdi Mahalli Tayini Kararı Yolu İle İfa Ve Bu Karara İtiraz Sorunu
Doç. Dr. Zarife Şenocak: Mirasbırakanın Paylaştırma Kuralları
Av. Hüseyin Şahin: Davanın Sulh Yoluyla Sona Ermesinde Avukatın Ücret Alacağı Ve Bundan Doğan Sorumluluk
Prof. Dr. Süha Tanrıver: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı?nın Getirdikleri Ve Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu: Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısının Türk Vatandaşlığının Kazanılması Ve Kaybedilmesi Konusunda Getirdiği Yenilikler
Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu: Türk Hukukunda İpoteğe Dayalı Ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler
Prof. Dr. Mehmet Ünal: Sınırlı Aynî Haklar Arasında Sıra Düzeni
Prof. Dr. Şeref Ünal: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Işığı Altında Karşılaştırmalı Hukukta Küçüklerin Korunması
Mehmet Bilal Ünver: Telekomünikasyon Sektörüne Özgü Düzenlemeler Ve Borçlar Kanunu?nun İlgili Hükümleri Işığında Erişim Sözleşmelerinin Değerlendirilmesi
Mehmet Bilal Unver: Assessment Of Proposal Of Electronıc Communıcatıons Act In Terms Of Access Polıcy: A Crıtıcal Dıscussıon Under The Lıght Of Dynamıc Needs Of The Industry And The Eu Regulatory Framework
Prof. Dr. Cevdet Yavuz: Türk Hukukunda Kiracılık Hakkının Şerhi (Örnek Olay Ve Görüşler)
Adem Yelmen: Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü
M. Serhat Yener : 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Geçici 20. Madde Kapsamındaki Sandık Vakıfları Yararlananlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna Devri Ve Bireysel Emeklilik Sistemine Geçişte Sandık Vakıfları
Doç. Dr. Mustafa Fadıl Yıldırım: Borçlar Kanunu Tasarısında İrade Sakatlığı Halleri
Doç. Dr. Zafer Zeytin: Artık Değere Katılma Ve Değer Artış Payı Alacağında Zamanaşımı
İkinci Bölüm: Kamu Hukuku
Doç. Dr. Ali Akyıldız: İmparatorluktan Günümüze Türk Vakıf Hukuku Gelişmelerine Kamusal Bakış
Prof. Dr. Emine Akyüz: Eğitim Hakkı
Prof. Dr. Ender Ethem Atay: Anayasa Yargısı Kıta Avrupa Modeli
Emine Cin: Kamu Düzeni, Kolluk Faaliyeti Ve Arama Yetkisi
Prof. Dr. Halil Cin: Demokrasi Tarihimizde 1909 Reformları
Doç. Dr. Ali Rıza Çınar: Ceza Yargılamasında İstinaf Yasayolu
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu : Tutuklamaya Dair Uygulamada Görülen Bazı Sorunlar, Tesbitler, Değerlendirmeler
Prof. Dr. Adnan Güriz: Postmodernizm Ve Ulus Devlet
Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Soykırım Suçu, İnsanlığa Karşı Suç Ve Ermeni Meselesi Hakkında Bazı Düşünceler
Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları ? Dr. Muammer Ketizmen: İşkence Ve Eziyet Suçları
Doç. Dr. Cemil Kaya: Danıştay Kararları Işığında İptal Davaları Açısından Sendikaların Subjektif Dava Ehliyeti
Yekta Güngör Özden: Yasaları Okumak
Mustafa Özen: 5237 Sayılı Ytck?da Kast Kavramı
Prof. Dr. Doğan Soyaslan: Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi
Av. Hüseyin Şahin: Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
Zeynep Oya Usal: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi?nde Düzenlenen Eğitim Hakkı Ve Zorunlu Din Dersleri
Üçüncü Bölüm: Maliye Ve Ekonomi
Prof. Dr. Gürgân Çelebican: Avro Ödemeleri Tek Alanı
Prof. Dr. M. Kâmil Mutluer: Yeni Anayasa Taslağının Mali Hükümlerinin Değerlendirilmesi
Dördüncü Bölüm: Eğitim Bilimleri
Prof. Dr. Nizamettin Koç: Eğitici Yönüyle Prof. Dr. Ali Naim İnan
Prof. Dr. Yahya Akyüz: Amasyalı Hüseyinoğlu Ali?nin ?Tarîku?l Edep? Başlıklı Eseri (1453) Ve Çağdaş Eğitim Açısından Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Doğan Çağlar: Prof. Dr. Ali Naim İnan Bey Ve Eğitime Katkısı
Prof. Dr. Kasım Karakütük: Lisansüstü Öğretimde Öncü Bir Kuruluş: Ankara Üniversitesi Eğitim (Bilimleri) Fakültesi (1969-1982)
Prof. Dr. Nizamettin Koç: Farklı Değerlendirme (Not Verme) Sistemi Uygulayan Üniversite Mezunu Olup, Ankara Üniversitesi Araştırma Görevliliği Kadrolarına Veya Lisansüstü Programlara Başvuran Adayların ?Lisans Bitirme Dereceleri?Nin Değerlendirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerisi
Prof. Dr. Nizamettin Koç Arş. Gör. D. Tuğçe Coşkuner: Öğrencinin Öğretimi Değerlendirmesi
Prof. Dr. Necati Öner: Türkçenin Sorunları
Prof. Dr. Belka Özdoğan: Bizi Zorlayan Duygu Ve Düşüncelerle Başetme
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Şimşek: 19. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Çocukluk Anlayışı Ve Çocuk Hakları Üzerine
Prof. Dr. Mahmut Tezcan: Çevre Sosyolojisi Açısından Çevre Eğitimi

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963