scorecardresearch.com Büyük Kapatılma ve Tüm Felsefe Kaynak ve Başvuru Kitapları Radikal Kitap'ta!
Büyük Kapatılma

Büyük Kapatılma

Yazar : Michel Foucault

Sayfa Sayısı : 336

Yayınevi : AYRINTI YAYINLARI

Tür : Felsefe Kaynak ve Başvuru

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.


On yedinci yüzy›ldan itibaren tüm Avrupa’y› etkisi alt›na alan büyük bir de€i?imin nedenlerini ve sonuçlar›n› tart›?›yor Büyük Kapat›lma. Foucault’ya göre bu süreç, kapitalizmin iktisadi i?leyi?inin do€rudan bir sonucudur. Çal›?amayacak durumda olan veya çal›?mak istemeyen, fabrikan›n bo€ucu karanl›€› yerine önceki dönemlerde oldu€u gibi gün ›?›€› alt›nda ya?amak isteyen, i?siz ve yertsiz yurtsuz bir kalabal›k, ilk kez bu dönemde, Paris’te kurulan Hôpital général adl› bir mekâna kapat›ld›. Hastalar, sakatlar, ak›l hastalar›, suçlular, ahlâks›zlar, e?cinseller, kad›n-erkek ayr›m› yap›lmadan ayn› yere koyuldu. Di€er Avrupa ülkelerindeki benzer uygulamalarla paralellik gösteren bu süreç, on dokuzuncu yüzy›l›n ba?›nda modern hastane, ak›l hastanesi, hapishane, okul gibi bir dizi kurumun ortaya ç›kmas›yla sonuçland›.
Görünürde hastalar, ak›l hastalar›, suçlular gibi norm d›?› bireylerin insanca ko?ullarda tedavi veya ›slah edilmesini ya da normal bireylerin do€ru biçimde e€itilmesini sa€layan bu kurumlar, esasen, modern kapitalist toplumun disiplinci tekniklerinin geli?tirildi€i mikro-iktidar mekanizmalar›yd›. Bu kurumlarda geli?tirilen teknikler, tüm topluma yay›larak kapitalizmin ihtiyaç duydu€u üretken ve itaatkâr bedenlerin üretilmesinde kullan›lm›?t›r. Nitekim bu disiplinci teknikler, günümüzün polis devletlerinde, Büyük Kapat›lma’n›n ve Büyük Gözalt›’n›n toplumun tüm hücrelerine nüfuz etti€i “güvenlik toplumlar›”nda en yetkin halini alm›?t›r.
Bu tarihsel süreçten yola ç›kan Foucault, çal›?malar›n› tamamen arkeolojik bir kaz› biçiminde sürdürmü?, kurumlar›n iç i?leyi?lerini, mekanizmalar›n›, tarihsel belgeler ›?›€›nda gözler önüne sererken, ayn› zamanda da, bu kapat›lma kurumlar›n›n bugününe dair ciddi kar?› ç›k›?lar›n, protestolar›n da kayna€›nda, prati€inde yer alm›?t›r. ‹ktidar›n günümüzde insanlar› öznele?tirme, bireyselle?tirme ve böylece denetim alt›na alma tekniklerinin ayr›nt›l› bir analizini yapan Foucault’nun, gerek kliniklerdeki ak›l hastalar›yla ki?isel çal›?malar›, gerekse de Hapishaneler Üzerine Enformasyon Grubu’nun kurucusu ve aktif eleman› olarak sürdürdü€ü çal›?malar, özellikle hapishaneler konusunun sürekli gündemde oldu€u Türkiye’nin tüm entelektüelleri ve aktivistleri için can al›c› çözümlemeler içermektedir.
Niçin ve nas›l kapat›ld›€›m›z›; kapat›lmaya direni?in biçim ve içeriklerini dü?ünmek isteyenlerin tekrar tekrar okuyaca€› metinler...

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963