scorecardresearch.com Yatırımlarda Stratejik Karar Verme Süreci ve Tüm Ekonomi / Pazarlama / İş Dünyası Kitapları Radikal Kitap'ta!
Yatırımlarda Stratejik Karar Verme Süreci

Yatırımlarda Stratejik Karar Verme Süreci

Yazar : Nurullah Uçkun

Sayfa Sayısı : 225

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : Ekonomi / Pazarlama / İş Dünyası

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

Or­ga­ni­zas­yon­lar­da, ge­le­cek­te­ki ka­zan­cın tah­min edi­le­rek kay­nak­la­rın bu­na gö­re tah­sis edil­me­si sü­re­ci­ne ya­tı­rım ka­ra­rı de­nir. Bu ka­rar­lar, ra­kam­la­rı­nın yük­sek­li­ği ve ha­ta be­de­li­nin ağır­lı­ğı se­be­biy­le alı­nan ka­rar­lar için­de en kri­tik olan­la­rı­dır. Bu yüz­den, bu ka­rar­la­rın na­sıl ve­ril­di­ği­ni ve sü­re­cin han­gi araç­lar­la da­ha et­ki­li ha­le ge­ti­ri­le­bi­le­ce­ği­ni an­la­mak için bu sü­re­ci öğ­ren­mek önem­li­dir. Bu ki­ta­bın asıl odak nok­ta­sı bu­dur.Ser­ma­ye ya­tı­rım­la­rı­nı çev­re­le­yen kar­ma­şık­lık bu pro­je­le­ri de­ğer­len­dir­mek­le gö­rev­li yö­ne­ti­ci­le­re bir ta­kım zor­luk­lar çı­kar­mak­ta­dır. Özel­lik­le fi­nan­sal bir­ta­kım de­ğer biç­me araç­la­rı­na faz­la bel bağ­la­nıl­ma­sı, ka­rar ve­ren­ler­de, iş ka­bi­li­ye­ti ve ya­ra­tı­cı­lık alan­la­rın­da­ki ge­liş­me­ler açı­sın­dan çok önem­li ba­zı stra­te­jik pro­je­ler­den uzak­laş­tır­ma­ya ne­den olan bir ön­yar­gı oluş­tur­mak­ta­dır. Bu ça­lış­ma­mız ha­ya­ti önem­de olan ya­tı­rım ka­rar­la­rı­nın na­sıl bir sü­reç iz­le­ye­rek de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da yol gös­ter­mek­te­dir. Ay­rı­ca hem ge­le­nek­sel ana­liz araç­la­rı hem de ye­ni ge­liş­ti­ri­len ana­liz araç­la­rı hak­kın­da bil­gi ver­mek­te­dir.Bu ça­lış­ma, ser­ma­ye ya­tı­rım ka­rar­la­rı ve stra­te­jik ya­tı­rım­lar ile il­gi­li da­ha ön­ce­ki ça­lış­ma­lar üze­ri­ne bi­na edil­miş­tir. Bu se­bep­le, ça­lış­ma­da ya­rar­la­nı­lan araş­tır­ma­la­rın de­ğer­li ya­zar­la­rı­nı emek­le­rin­den do­la­yı kut­lar ve te­şek­kür ede­rim.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963