scorecardresearch.com Terör Ekonomisi ve Tüm Ekonomi / Pazarlama / İş Dünyası Kitapları Radikal Kitap'ta!
Terör Ekonomisi

Terör Ekonomisi

Yazar : Ramazan Gökbunar

Sayfa Sayısı : 220

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : Ekonomi / Pazarlama / İş Dünyası

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

Te­rör/te­rö­rizm ne­dir? So­mut ve açık bir ta­nı­mı­nın ya­pı­la­ma­ma­sın­dan do­la­yı te­rö­riz­min ne ol­du­ğu hak­kın­da tam bir dü­şün­ce­ye ve iz­le­ni­me sa­hip olu­na­ma­mak­ta­dır. Ulus­la­ra­ra­sı alan­da üze­rin­de uz­la­şıl­mış bir te­rör ta­nı­mı bu­lun­ma­mak­ta­dır. Bir­çok ulus­la­ra­ra­sı an­laş­ma­da te­rö­riz­mi ön­le­me­ye yö­ne­lik dü­zen­le­me­ler ya­pıl­mış­sa da hiç­bi­ri te­rö­rü tam an­la­mıy­la ta­nım­la­ma­mış­tır. Dev­let baş­ka­nı­na sui­kast dü­zen­len­me­si, as­ke­ri bir­lik ve si­vil­le­re yö­ne­lik kat­li­am ya­pıl­ma­sı, bir bi­na­nın bom­ba­lan­ma­sı, sü­per­mar­ket raf­lar­la­rı­na bı­ra­kı­lan ya­nıl­tı­cı ürün­ler­le in­san­la­rın ze­hir­len­me­si ve­ya bir ki­şi­nin kö­pe­ği­ni ka­la­ba­lık bir cad­de­de tas­ma­sız ola­rak do­laş­tır­ma­sı v.b. bir­çok olay te­rör ola­rak ni­te­len­di­ri­le­bil­mek­te­dir. Te­rö­rizm so­nu–izm ile bit­me­si­ne kar­şı­lık bir ide­olo­ji de­ğil­dir.Te­rö­rizm de­mok­ra­si­ler­de is­tik­rar­sız­lık ya­rat­mak ama­cıy­la şid­de­te da­ya­lı ör­güt­lü bir kor­kut­ma ey­le­mi­dir. Te­rö­rizm, şid­det kul­la­nı­mı ve­ya bun­dan kay­nak­la­nan aşı­rı kor­ku ile ma­sum in­san­la­rın gö­zü­nü kor­ku­tup, top­lu kor­ku ve gü­ven­siz­lik or­ta­mı oluş­tu­rur.Te­rö­rizm, te­rö­rist ey­lem­le­ri sür­dü­re­bil­mek için sü­rek­li fi­nans­ma­na ge­rek­si­nim du­yan bir ol­gu olup, tıp­kı ken­di­si gi­bi ya­sal ol­ma­yan yol­lar­la (uyuş­tu­ru­cu ve si­lah ka­çak­çı­lı­ğı, or­ga­ni­ze hır­sız­lık, fid­ye is­te­me, or­gan ti­ca­re­ti, ha­raç top­la­ma ve sem­pa­ti­zan­la­rın ba­ğış­la­rı) fi­nan­se edil­mek­te­dir. Te­rör ör­güt­le­ri, ya­sal ol­ma­yan yol­lar­dan el­de et­tik­le­ri mil­yar­lar­ca do­lar­lık yıl­lık ge­lir­le­ri­ni, fi­nans pi­ya­sa­la­rın­da da de­ğer­len­di­re­rek önem­li ge­lir­ler sağ­la­mak­ta­dır.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963