scorecardresearch.com Pazarlamada Müşteri Odaklılık ve Balanced Scorecard ve Tüm Ekonomi / Pazarlama / İş Dünyası Kitapları Radikal Kitap'ta!
Pazarlamada Müşteri Odaklılık ve Balanced Scorecard

Pazarlamada Müşteri Odaklılık ve Balanced Scorecard

Yazar : Serdar Pirtini

Sayfa Sayısı : 151

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : Ekonomi / Pazarlama / İş Dünyası

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

21. yüz­yıl­da eko­no­mik iliş­ki­ler sis­te­ma­ti­ğin­de or­ta­ya çı­kan ye­ni den­ge­ler­le bir­lik­te iş­let­me­le­rin iş ya­pış bi­çim­le­rin­de ve pa­zar­la­ma an­la­yış­la­rın­da gö­rü­len de­ği­şim ve ge­li­şi­me bağ­lı ola­rak pa­zar­la­ma­da bü­tün­sel­lik ifa­de eden ye­ni bir pa­zar­la­ma an­la­yı­şı­na ge­çil­miş­tir. Yö­ne­tim fel­se­fe­si ola­rak pa­zar­la­ma­da bü­tün­le­şik bir yak­la­şı­mı vur­gu­la­yan bü­tün­sel (ho­lis­tik) pa­zar­la­ma yak­la­şı­mı ve sis­tem yak­la­şı­mı­nın ge­re­ği ola­rak iş­let­me­nin tüm fonk­si­yo­nel bö­lüm­le­ri­nin ve ça­lı­şan­la­rı­nın nez­din­de ge­li­şen müş­te­ri odak­lı ol­ma il­ke­si bu ça­lış­ma­da esas alı­nan te­mel an­la­yış­lar ol­muş­tur. Bu çer­çe­ve­de, Har­vard Bu­si­ness Re­vi­ew ta­ra­fın­dan son 75 yı­lın en ye­ni­lik­çi uy­gu­la­ma­sı se­çi­len Ba­lan­ced Sco­re­card’ın dört te­mel pers­pek­ti­fi­ni oluş­tu­ran fi­nan­sal pers­pek­tif, müş­te­ri pers­pek­ti­fi, iç­sel iş sü­reç­le­ri pers­pek­ti­fi, öğ­ren­me ve ge­liş­me pers­pek­ti­fi­nin ne­den-so­nuç iliş­ki­si için­de den­ge­li ve bü­tün­le­şik bir ya­pı­da ele alın­ma­sı pa­zar­la­ma­da bü­tün­sel yak­la­şım­la ol­duk­ça uyum­lu­dur. Ay­nı şe­kil­de Ba­lan­ced Sco­re­card’ın müş­te­ri pers­pek­ti­fi ile pa­zar­la­ma­da müş­te­ri odak­lı­lık ara­sın­da da ben­zer bir uyum söz ko­nu­su­dur.Gü­nü­müz­de ku­ru­luş­la­rın do­ku­nul­maz var­lık­la­rı­nın, ku­ru­luş de­ğe­ri­nin ne­re­dey­se % 75’in­den faz­la­sı­nı tem­sil et­ti­ği dü­şü­nül­dü­ğün­de, bir iş­let­me­nin en­te­lek­tü­el var­lık­la­rı­nı ha­re­ke­te ge­çir­me­si­ni sağ­la­yan Ba­lan­ced Sco­re­card’ın hem bü­tün­sel pa­zar­la­ma açı­sın­dan hem de stra­te­jik yö­ne­tim açı­sın­dan öne­mi ko­lay­lık­la an­la­şıl­mak­ta­dır. Yö­ne­tim ta­kım­la­rı­nın bü­yük ço­ğun­lu­ğu­nun stra­te­ji­yi tar­tış­mak için za­man ve büt­çe ayır­mak­ta za­yıf ka­la­bil­dik­le­ri ve ça­lı­şan­la­rın stra­te­ji­yi doğ­ru ola­rak an­la­ma­da ve uy­gu­la­ma­da zor­la­na­bil­dik­le­ri ha­tır­la­na­cak olur­sa, ku­rum stra­te­ji­si­ni ta­nım­la­ma ve uy­gu­la­ma ara­cı ola­rak Ba­lan­ced Sco­re­card, stra­te­ji­nin sü­reç­ler­den ça­lı­şan­la­ra ka­dar hız­la yan­sı­ma­sı­na yar­dım­cı ol­mak­ta­dır.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963