scorecardresearch.com Pazarlama İletişiminde Şöhret Figürü ve Tüm Ekonomi / Pazarlama / İş Dünyası Kitapları Radikal Kitap'ta!
Pazarlama İletişiminde Şöhret Figürü

Pazarlama İletişiminde Şöhret Figürü

Yazar : Mehmet Tığlı

Sayfa Sayısı : 178

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : Ekonomi / Pazarlama / İş Dünyası

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

Bu ki­ta­bı yaz­ma­ya gi­riş­me­min ilk ne­de­ni; her in­sa­nın ki­şi­sel ge­li­şi­min­de ai­le ve top­lu­mun ol­du­ğu ka­dar o bi­re­yin il­gi duy­du­ğu ba­zı şöh­ret­le­rin de rol oy­na­ya­bi­le­ce­ği dü­şün­ce­si­ne sa­hip ol­mam­dır. Be­ni bu ko­nu­da aka­de­mik bir şey­ler yaz­ma­ya iten ana ne­den ise; he­men he­men her in­sa­nı az çok et­ki­le­yen bu şöh­ret­le­ri ken­di alan­la­rı ha­ri­cin­de­ki bir alan­da gör­me­nin, bi­re­yin şöh­ret­le ku­ra­bi­le­ce­ği duy­gu­sal iliş­ki­nin da­ha da de­rin­leş­me­si­ni sağ­la­ya­bi­le­ce­ği var­sa­yı­mıy­la tüm ta­raf­la­ra (tü­ke­ti­ci-şöh­ret-pa­zar­la­ma­cı) bir ka­za­nım ya­ra­ta­bi­le­ce­ği dü­şün­ce­si­dir. Tü­ke­ti­ci­nin, şöh­re­tin eser­le­rin­den duy­du­ğu haz­zın, şöh­re­tin ürün ya da mar­kay­la iliş­ki­len­di­ril­me­siy­le da­ha so­mut bir bi­çi­me dö­nüş­me­si sağ­la­nır ki, tü­ke­ti­ci açı­sın­dan o ürü­ne sa­hip ol­mak ve/ve­ya kul­lan­mak­la bel­ki de zir­ve nok­ta­sı­na ula­şı­la­bi­lir. İş­te ürün ya da mar­ka­nın de­ğer­le­ri ile şöh­re­tin de­ğer­le­ri ör­tüş­tü­ğü tak­dir­de ve he­def­le­nen ta­raf olan tü­ke­ti­ci­nin de­ğer­le­riy­le de bir uyum söz­ko­nu­su ol­du­ğun­da, tü­ke­ti­ci­nin bu bir­lik­te­li­ğe say­gı duy­ma­ma­sı iş­ten bi­le de­ğil­dir. Pa­zar­la­ma­nın in­san­la­rı he­do­nist duy­gu­la­ra tut­sak et­ti­ği­ni, tü­ke­tim çıl­gın­lı­ğı­na yö­nelt­ti­ği­ni söy­le­yen­ler bu­lu­na­bi­lir. Bi­re­yin mut­lu­lu­ğu esas alın­dı­ğın­da, bu mut­lu­luk, sa­hip olu­nan de­ğer­le­ri ve dün­ya­yı yok et­me­di­ği sü­re­ce, ni­çin aşk, sev­gi, seks, sa­nat gi­bi ol­gu­lar­ca ol­du­ğu ka­dar ürün ya da mar­ka­lar­ca da sağ­lan­ma­sın? Şöh­ret bil­fi­il ki­şi­li­ği ya da ya­pıt­la­rıy­la bi­re­yi mut­lu edi­yor­sa, bu şöh­ret­le ev­len­miş olan se­vi­len ürün ya da mar­ka­lar da çif­te mut­lu­lu­ğa gi­den yo­lu aça­cak­tır. Bu se­bep­le pa­zar­la­ma­da şöh­ret kul­lan­mak ti­ca­ri bir amaç gü­dü­yor gi­bi gö­rün­se de, tü­ke­ti­ci­nin çok da­ha mem­nun ol­ma­sı­nı sağ­la­ya­rak mar­ka­nın psi­ko­lo­jik de­ğe­ri­ni ar­tı­ra­cak­tır. Baş­ka bir de­yiş­le, bir tü­ke­ti­ci­nin sev­di­ği mar­ka­nın ta­mam­la­yı­cı bir un­su­ru ola­rak yi­ne sev­di­ği ve be­ğen­di­ği şöh­ret­le­ri bir­lik­te gör­me­si hem mar­ka­ya, hem şöh­re­te, hem de tü­ke­ti­ci­si­ne ya­rar sağ­la­ya­cak bir iliş­ki bi­çi­mi­dir. Do­la­yı­sıy­la bu ki­ta­bı yaz­mak, şöh­ret­le­rin as­lın­da ne ka­dar çok ya­şa­mın, do­la­yı­sıy­la pa­zar­la­ma­nın da vaz­ge­çil­me­zi ol­du­ğu­nu vur­gu­la­mak açı­sın­dan bir gö­rev ol­muş­tur.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963