scorecardresearch.com Ekonomik Krizin Çalışanlar Üzerindeki Etkisi ve Tüm Ekonomi / Pazarlama / İş Dünyası Kitapları Radikal Kitap'ta!
Ekonomik Krizin Çalışanlar Üzerindeki Etkisi

Ekonomik Krizin Çalışanlar Üzerindeki Etkisi

Yazar : Sibel Gök

Sayfa Sayısı : 168

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : Ekonomi / Pazarlama / İş Dünyası

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

Ça­lış­ma­nın in­san ya­şa­mın­da ay­rı bir ye­ri ol­du­ğu ve önem­li bir za­man di­li­mi­ni kap­sa­dı­ğı her­kes ta­ra­fın­dan bi­lin­mek­te­dir. Ça­lış­ma, in­san­lar için, te­mel fiz­yo­lo­jik ve gü­ven­lik ge­rek­si­nim­le­ri­ni kar­şı­la­ma­nın bir ge­re­ği ol­ma­sı­nın ya­nı­sı­ra, sos­yal ve psi­ko­lo­jik ge­rek­si­nim­le­re de ya­nıt ve­ren önem­li bir ol­gu­dur. Ça­lış­ma sü­re­ci­nin ke­sin­ti­ye uğ­ra­ma­sı, doğ­ru­dan eko­no­mik ola­nak­la­rın azal­ma­sı ve ki­şi­le­rin fiz­yo­lo­jik, psi­ko­lo­jik ve sos­yal açı­dan bir­çok ge­rek­si­ni­mi­nin gi­de­ril­me­si­nin teh­di­ti an­la­mı­na gel­mek­te­dir. Eko­no­mik kriz, bu sü­re­ci teh­dit eden önem­li ge­liş­me­ler­den bi­ri­dir. Eko­no­mik kriz­ler, ör­güt­le­rin iş­gü­cü ma­li­yet­le­ri­ni azalt­ma­ya yö­ne­lik iş­ten çı­kar­ma, üc­ret dü­şür­me, kad­ro da­ralt­ma gi­bi uy­gu­la­ma­la­ra ol­duk­ça sık baş­vur­duk­la­rı dö­nem­ler­dir. Bu dö­nem­ler­de ça­lı­şan­lar, ken­di, işi ve ai­le­si ile il­gi­li bek­len­ti­le­rin­den, ge­le­ce­ğe yö­ne­lik plan­la­rın­dan ve he­def­le­rin­den uzak­la­şır­ken, ya­şa­mı­nı as­ga­ri şart­lar­da de­vam et­ti­re­bil­mek için ge­rek­li eko­no­mik ola­nak­la­rı­nı kay­bet­me kay­gı­sı­nı da ya­şa­ma­ya baş­la­mak­ta­dır. Ça­lı­şan­la­rın tü­ke­tim alış­kan­lık­la­rın­da, ya­şam tarz­la­rın­da, top­lum­sal ter­cih­le­rin­de ve hat­ta ha­ya­ta ba­kış açı­la­rın­da de­ği­şik­lik­ler mey­da­na gel­mek­te­dir. İş­gü­cü ma­li­yet­le­ri­nin azal­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik uy­gu­la­ma­la­ra ma­ruz ka­lan ya da iz­le­yi­ci olan, bir yan­dan da ör­güt­te ça­lış­ma­yı sür­dü­ren ki­şi­ler, bu sü­reç­ten doğ­ru­dan et­ki­len­mek­te­dir. Tüm ya­şa­nan­lar ve de­ği­şik­lik­ler, ça­lı­şan­la­rın işe iliş­kin tu­tum ve dav­ra­nış­la­rı­nı, sos­yal ve ai­le içi iliş­ki­le­ri­ni ve umut­la­rı­nı olum­suz et­ki­le­mek­te­dir.Bu doğ­rul­tu­da, bu ça­lış­ma ile, eko­no­mik kriz dö­nem­le­rin­de ça­lı­şan­la­rın işe iliş­kin dav­ra­nış ve tu­tum­la­rın­da gö­rü­len de­ği­şim­le­rin ve ai­le ya­şa­mın­da or­ta­ya çı­kan olum­suz­luk­la­rın be­lir­len­me­si; kri­zin, ça­lı­şan­la­rın tü­ke­tim alış­kan­lık­la­rı üze­rin­de­ki et­ki­si­nin in­ce­len­me­si; kriz dö­nem­le­rin­de baş­vu­ru­lan ör­güt­sel uy­gu­la­ma­lar ve bu uy­gu­la­ma­la­ra iliş­kin ça­lı­şan­la­rın gö­rüş­le­ri hak­kın­da bil­gi edi­nil­me­si amaç­lan­mış­tır.Yö­ne­tim ve ça­lış­ma psi­ko­lo­ji­si pers­pek­ti­fi ile ka­le­me alı­nan bu ça­lış­ma, iki bö­lüm­den oluş­mak­ta­dır. Bi­rin­ci bö­lüm­de kriz ol­gu­su, kriz çe­şit­le­ri, eko­no­mik kriz kav­ra­mı ve Tür­ki­ye, iş­siz­lik ve ça­lış­ma­nın an­la­mı ko­nu­la­rı­na de­ği­nil­mek­te; kriz dö­nem­le­rin­de ol­duk­ça sık gö­rü­len bir uy­gu­la­ma olan ör­güt­sel kü­çül­me ve ne­den­le­ri in­ce­len­mek­te; kü­çül­me uy­gu­la­ma­la­rı­nın ça­lı­şan­lar üze­rin­de­ki et­ki­le­ri ve bu et­ki­le­re kar­şı alı­na­bi­le­cek ön­lem­ler de­ğer­len­di­ri­le­rek su­nul­mak­ta­dır.Ça­lış­ma­nın ikin­ci bö­lü­mün­de ise, 2008–2009 kü­re­sel eko­no­mik kri­zin ça­lı­şan­lar üze­rin­de­ki et­ki­le­ri­nin araş­tı­rıl­dı­ğı ve el­de edi­len bul­gu­la­rın ör­güt­sel, bi­rey­sel ve sos­yal açı­dan de­ğer­len­di­ri­le­rek su­nul­du­ğu alan araş­tır­ma­sı yer al­mak­ta­dır. Bu ça­lış­ma­da, eko­no­mik kri­zin ça­lış­ma ya­şa­mı­na yan­sı­ma­la­rı ve özel­lik­le ça­lı­şan bi­rey­ler üze­rin­de­ki et­ki­le­ri göz­ler önü­ne se­ril­me­ye ça­lı­şıl­mış­tır.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963