scorecardresearch.com Vedia Sözleşmesi ve Tüm Borçlar Hukuku Kitapları Radikal Kitap'ta!
Vedia Sözleşmesi

Vedia Sözleşmesi

Yazar : Mehmet Deniz Yener

Sayfa Sayısı : 131

Yayınevi : ONİKİ LEVHA YAYINCILIK

Tür : Borçlar Hukuku

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

Muhafaza edimi, iş görme ve kullandırma amaçlı sözleşmelerde çoğu zaman bir yan borç olarak mevcut bulunmaktadır. Muhafazanın, sözleşmenin karakterini belirleyen asli bir borç olarak ortaya çıktığı sözleşme türleri ise Borçlar Kanunumuzda Vedia üst başlığında düzenlenmiş bulunan vedia sözleşmeleridir. Alelade vedia, tüm emanet sözleşmeleri ve diğer sözleşmelerdeki muhafaza borcunun niteliğini belirleyen, bu edimle birlikte doğabilecek yan borçları gösteren bunları sistemleştiren, sorumluluk şartlarını belirleyen ve emanet ilişkisinin hükümlerini gösteren bir sözleşmedir. Günümüzde diğer hizmet edimli sözleşmelerin öneminin ve etkinliğinin artması ile birlikte, muhafaza edimi de bunlarla birlikte bazen asli bazen yan borç olarak yaygın bir şekilde ortaya çıkmakta, bankacılıkta, sermaye piyasasında ve ticari hayatta geniş kullanım alanı bulabilmektedir. Bu gelişmeye paralel olarak, muhafaza ediminin kapsamını, niteliğini ve hükümlerini belirlemek ve bazı hallerde varlığını tespit etmek, önemli hukuki ihtilafların çözümü ve önlenmesi açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, önemli bir edim olan muhafaza edimini akdi bir ilişki haline getiren temel niteliklerini belirleyen alelade vedia sözleşmesinin anlam ve niteliğini tespit etmek, muhafaza edimi ve ücret gibi diğer edimlerin akdi ilişkideki yerlerini belirleyerek sözleşmenin hükümlerini tespit etmektir.

İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR
GİRİŞ
Birinci Bölüm
ALELADE VEDİA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ
I- ALELADE VEDİA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI
II- ALELADE VEDİA SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ
A- Rızai Sözleşme Niteliği
B- Eksik İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Niteliği
C- Asli Edimin Muhafaza Borcu Olması
D- Sürekli Edimli Sözleşme Olması
E- Sözleşmenin Nispî Ticari Niteliği
F- Malvarlığını Etkilememesi
III- ALELADE VEDİA SÖZLEŞMESİNİN KONUSU
A- Belirli (Ferden Muayyen) Bir Taşınırın Emaneti
B- Para ve Diğer Misli Eşyanın Emanet Olarak Verilmesi
IV- KARMA SÖZLEŞME OLARAK ALELADE VEDİA
V- ALELADE VEDİA BENZERİ EŞYA MUHAFAZA SÖZLEŞMELERİ
A- Yediemine Tevdi
B- Usulsüz Tevdi
C- Ardiye Sözleşmesi
D- Otel, Han, Umumi Ahır ve Garaj İdare Edenlere Tevdi
1) Otelcilerin ve Hancıların Sorumluluğu
2) Ahır ve Garaj İdare Edenlerin Mesuliyeti
VI- ALELADE VEDİA BENZERİ DİĞER SÖZLEŞMELER
A- Ariyet Sözleşmesi ve Alelade Vedia
B- Karz Sözleşmesi ve Alelade Vedia
C- Teslim Şartlı Menkul Rehni Sözleşmesi ve Alelade Vedia
D- Kira Sözleşmesi ve Alelade Vedia
E- Satım, Eser, Hizmet, Vekalet Sözleşmelerinde Muhafaza Yükümü
VII- ALELADE VEDİA SÖZLEŞMESİNİN TARİHÇESİ
A- Roma Hukukunda Alelade Vedia Sözleşmesi
B- Osmanlı Devleti Hukukunda Alelade Vedia Sözleşmesi
İkinci Bölüm
ALELADE VEDİA SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI
I- GEÇERLİ BİR VEDİA SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI
A- Alelade Vedia Sözleşmesinin Tarafları ve Taraf Ehliyetleri
B- Alelade Vedia Sözleşmesinde Şekil
C- Sözleşme Kurmaya Yönelik İrade Beyanları
D- Sözleşme Serbestliği Sınırlarının Aşılmaması
II- MÜSTEVDİİN VEDİANIN MUHAFAZASINI ÜSTLENMESİ
III- VEDİAYI KULLANMAMA VE AYNEN İADE TAAHHÜDÜ
IV- ÜCRETİN ZORUNLU BİR UNSUR OLMAMASI
Üçüncü Bölüm
VEDİA ALANIN BORÇLARI VE HAKLARI
I- VEDİA ALANIN BORÇLARI
A- Vediayı Teslim Alma Borcu
B- Vediayı Muhafaza Borcu
1) Muhafaza Borcunun Niteliği
2) Muhafaza Borcunun Kapsamı
a) Muhafazanın Kapsamı Hakkında Anlaşma Olması Halinde
b) Muhafazanın Kapsamı Hakkında Anlaşma Olmaması Halinde
3) Muhafazanın Vedia Alan Tarafından Yapılması
4) Muhafazada Özen Yükümü
5) İhbar, Sır Saklama ve Diğer Yan Borçlar
6) Muhafaza Yeri ve Süresi
C- Vediayı Kullanmama Yükümü
1) Vediayı Kullanmama Yükümünün Niteliği
2) Vediayı İzinsiz Kullanma Sebebiyle Tazminat
3) Kaza (Umulmadık Olay) Sebebiyle Sorumluluk
D- Vediayı İade Borcu
1) İade Borcunun Niteliği
2) İade Süresi
3) Vedia Alanın Erken İade Talebi
4) İade Borcunun Doğum Anı
5) Vedianın Aynen ve Semereleri ile İadesi
6) Birlikte Vedia Alınması Halinde İade
7) İadenin Yapılacağı Yer
8) İade Borcunun Sınırlanması
a) Üçüncü Kişilerin Hak İddialarının İade Talebine Etkisi
b) Vedia Verenin Üçüncü Şahsa Teslim Bildirimi
c) Vedia Sözleşmesinin Başkası Yararına Yapılması
d) Vedia Alanın Hak İddiası
e) Hapis Hakkı ve İfa Etmeme Def’inin İadeye Etkisi
f) Temerrüt Sebebiyle Vedianın Tevdii
E- Sözleşmeye Aykırılık Halleri ve Vedia Alanın Sorumluluğu
1) Borca Aykırılık Nedenleri
a) İfa İmkansızlığı
b) Vedia Alanın Temerrüdü
c) Akdin Müspet İhlali
2) Vedia Alanın Sorumluluğunun Şartları
3) Vedia Alanın Sorumluluğunun Sınırları
a) Vedia Alanın Menfaatinin Sorumluluğa Etkisi
b) Vedia Alanın Vediayı Kullanması Halinde Sorumluluk
c) Vedia Verenin Birlikte Kusuru
d) Vedia Alanın Ekonomik Durumunun Sorumluluğa Etkisi
e) Vedia Alanın Temerrüdünün Sorumluluğa Etkisi
4) Borca Aykırılığın Sonuçları
a) Vedianın Aynen İadesini Talep
b) Tazminat Talebi
aa) Gecikme Tazminatı
bb) Sözleşmenin İhlalinden Doğan Maddi Zarar
cc) Tazminatın Hesaplanması
dd) Faiz Talep Hakkı
5) Sorumsuzluk Anlaşması ve Etkileri
a) Vedia Alan Bakımından
b) Vedia Alanın Yardımcıları Bakımından
II- VEDİA ALANIN HAKLARI
A- Ücret Hakkı
B- Masrafları ve Zararları İsteme Hakkı
1) Zorunlu ve Faydalı Masraflar
2) Vedianın Sebep Olduğu Zararlar
C- Hapis Hakkı
1) Hapis Hakkı Kavramı
2) Alelade Vedia Sözleşmesinde Hapis Hakkı ve Niteliği
Dördüncü Bölüm
VEDİA VERENİN BORÇLARI VE HAKLARI
I- MUHAFAZA GİDERLERİ, ÜCRET VE ZARARLARI ÖDEME BORCU
II- VEDİANIN KABULÜNÜ VE İADEYİ TALEP HAKKI
A- İade Talebinin Kapsamı
B- İade Talebinin Niteliği ve Sebepleri
1) Ayni Hakka Dayanan İade Talebi
2) Nispi Hakka (Sözleşmeye) Dayanan İade Talebi
C- Birlikte Vedia Verilmesi Halinde İade Talebi
D- Vedia Verenin Ölümü ve Ehliyetsizliği Halinde İade
E- İade Masrafları ve Hasar
F- İade Hakkının Sona Ermesi
Beşinci Bölüm
ALELADE VEDİA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
I- OLAĞAN SONA ERME HALLERİ
A- Sürenin Dolması Sebebiyle Vedianın İade veya Tevdii
B- Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi
C- İbra
D- Takas
E- İmkansızlık
F- Zamanaşımı
1) Vediada Zamanaşımı Kavramı
2) Vedia Sözleşmesinde Iskati (Düşürücü) Zamanaşımı
3) Vedia Sözleşmesinde İktisabi (Kazandırıcı) Zamanaşımı
II- VEDİA SÖZLEŞMESİNE MAHSUS SONA ERME HALLERİ
A- Müstevdiin Erken İade Talebi
B- Mudiin Erken İade Talebi
III- DİĞER SONA ERME HALLERİ
A- Taraflardan Birinin Ölümü ve Fiil Ehliyetinin Kaybı
B- Taraflardan Birinin İflası
IV- SONA ERMENİN SONUÇLARI VE TASFİYE

SONUÇ
KAYNAKÇA

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963