scorecardresearch.com Türk Medeni Kanunu(MK.) Borçlar Kanunu(TBK.) ve Tüm Borçlar Hukuku Kitapları Radikal Kitap'ta!
Türk Medeni Kanunu(MK.) Borçlar Kanunu(TBK.)

Türk Medeni Kanunu(MK.) Borçlar Kanunu(TBK.)

Yazar : Prof. Dr. Cevdet Yavuz

Sayfa Sayısı : 973

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : Borçlar Hukuku

Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.


*Birinci Cilt: Türk Medenî Kanunu (Mk.) *Birinci Kitap: Kişiler Hukuku *Birinci Kisim: Gerçek Kişiler *Birinci Bölüm: Kişilik *İkinci Bölüm: Kişisel Durum Sicili *İkinci Kisim: Tüzel Kişiler *Birinci Bölüm: Genel Hükümler *İkinci Bölüm: Dernekler *Üçüncü Bölüm: Vakiflar *İkinci Kitap: Aile Hukuku *Birinci Kisim: Evlilik Hukuku *Birinci Bölüm: Evlenme *Birinci Ayirim: Nışanlılık *İkinci Ayirim: Evlenme Ehliyeti Ve Engelleri *Üçüncü Ayirim: Evlenme Başvurusu Ve Töreni *Dördüncü Ayirim: Bâtil Olan Evlenmeler *İkinci Bölüm: Boşanma *Üçüncü Bölüm: Evliliğin Genel Hükümleri *Dördüncü Bölüm: Eşler Arasindaki Mal Rejimi *Birinci Ayirim: Genel Hükümler *İkinci Ayirim: Edinilmiş Mallara Katılma *Üçüncü Ayirim: Mal Ayrılığı *Dördüncü Ayirim: Paylaşmali Mal Ayrılığı *Beşinci Ayirim: Mal Ortaklığı *İkinci Kisim: Hısımlık *Birinci Bölüm: Soybağinin Kurulması *Birinci Ayirim: Genel Hükümler *İkinci Ayirim: Kocanin Babalığı *Üçüncü Ayirim: Tanima Ve Babalik Hükmü *Dördüncü Ayirim: Evlât Edinme *Beşinci Ayirim: Soybağinin Hükümleri *Altinci Ayirim: Velâyet *Yedinci Ayirim: Çocuk Mallari *İkinci Bölüm: Aile *Birinci Ayirim: Nafaka Yükümlülüğü *İkinci Ayirim: Ev Düzeni *Üçüncü Ayirim: Aile Malları *Üçüncü Kisim: Vesayet *Birinci Bölüm: Vesayet Düzeni *Birinci Ayirim: Vesayet Organları *İkinci Ayirim: Vesayeti Gerektiren Haller *Üçüncü Ayirim: Yetki *Dördüncü Ayirim: Vasinin Atanması *Beşinci Ayirim: Kayyimlik Ve Yasal Danışmanlık *Altıncı Ayirim: Koruma Amaciyla Özgürlüğün Kısıtlanması *İkinci Bölüm: Vasiyetin Yürütülmesi *Birinci Ayirim: Vasinin Görevleri *İkinci Ayirim: Kayyimin Görevleri *Üçüncü Ayirim: Vesayet Dairelerinin Görevleri *Dördüncü Ayirim: Vesayet Organlarinin Sorumluluğu *Üçüncü Bölüm: Vesayetin Sona Ermesi *Birinci Ayirim: Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona Ermesi *İkinci Ayirim: Vasilik Görevinin Sona Ermesi *Üçüncü Ayirim: Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları *Üçüncü Kitap: Miras Hukuku *Birinci Kisim: Mirasçılar *Birinci Bölüm: Yasal Mirasçılar *İkinci Bölüm: Ölüme Bağlı Tasarruflar *Birinci Ayirim: Tasarruf Ehliyeti *İkinci Ayırım: Tasarruf Özgürlüğü *Üçüncü Ayırım: Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri *Dördüncü Ayırım: Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri *Beşinci Ayırım: Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi *Altıncı Ayırım: Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Ve Tenkisi *Yedinci Ayırım: Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar *İkinci Kısım: Mirasın Geçmesi *Birinci Bölüm: Mirasin Açılması İkinci Bölüm: Mirasın Geçmesinin Sonuçları *Birinci Ayirim: Koruma Önlemleri *İkinci Ayırım: Mirasın Kazanılması *Üçüncü Ayırım: Resmi Defter Tutma *Dördüncü Ayırım: Resmî Tasfiye *Beşinci Ayırım: Miras Sebebiyle İstihkak Dâvası *Üçüncü Bölüm: Mirasın Paylaşılması *Birinci Ayirim: Paylaşimdan Önce Miras Ortaklığı *İkinci Ayırım: Paylaşmanın Nasıl Yapılacağı *Üçüncü Ayırım: Mirasta Denkleştirme *Dördüncü Ayırım: Paylaşmanın Tamamlanması Ve Sonucu *Dördüncü Kitap: Eşya Hukuku *Birinci Kisim: Mülkiyet *Birinci Bölüm: Genel Hükümler *İkinci Bölüm: Taşınmaz Mülkiyeti *Birinci Ayirim: Taşinmaz Mülkiyetinin Konusu, Kazanılması Ve Kaybı *İkinci Ayırım: Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği Ve Kısıtlamaları *Üçüncü Bölüm: Taşınır Mülkiyeti *İkinci Kısım: Sınırlı Aynî Haklar *Birinci Bölüm: İrtifak Haklari Ve Taşinmaz Yükü *Birinci Ayirim: Taşinmaz Lehine Irtifak Hakki *İkinci Ayırım: İntifa Hakkı Ve Diğer İrtifak Hakları *Üçüncü Ayırım: Taşınmaz Yükü *İkinci Bölüm: Taşınmaz Rehni *Birinci Ayirim: Genel Hükümler *İkinci Ayırım: İpotek *Üçüncü Ayırım: İpotekli Borç Senedi Ve İrat Senedi *Dördüncü Ayırım: Taşınmaz Rehniyle Güvence Altına Alınan Ödünç Senetleri *Üçüncü Bölüm: Taşınır Rehni *Birinci Ayirim: Teslime Bağli Rehin Ve Hapis Hakki *İkinci Ayırım: Alacaklar Ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin *Üçüncü Ayırım: Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi İle Uğraşanlar *Dördüncü Ayırım: Rehinli Tahvil *Üçüncü Kısım: Zilyetlik Ve Tapu Sicili *Birinci Bölüm: Zilyetlik *İkinci Bölüm: Tapu Sicili *İkinci Cilt: Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkinda Kanun (Yuk.) *Birinci Bölüm: Genel Hükümler *İkinci Bölüm: Kişiler Hukuku *Üçüncü Bölüm: Aile Hukuku *Dördüncü Bölüm: Miras Hukuku *Beşinci Bölüm: Eşya Hukuku *Altıncı Bölüm: Diğer Hükümler *Üçüncü Cilt: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (A) 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (Tbk.) *Birinci Kısım: Genel Hükümler *Birinci Bölüm: Borç İlişkisinin Kaynaklari *Birinci Ayirim: Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri *İkinci Ayırım: Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri *Üçüncü Ayırım: Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri *İkinci Bölüm: Borç İlişkisinin Hükümleri *Birinci Ayırım: Borçlarin İfası *İkinci Ayırım: Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları *Üçüncü Ayırım: Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi *Üçüncü Bölüm: Borç İlişkilerinin Sona Ermesi Zamanaşımı *Birinci Ayirim: Sona Erme Hâlleri *İkinci Ayırım: Zamanaşımı *Dördüncü Bölüm: Borç İlişkilerinde Özel Durumlar *Birinci Ayirim: Teselsül *İkinci Ayırım: Koşullar *Üçüncü Ayırım: Bağlanma Parası, Cayma Parası Ve Ceza Koşulu *Beşinci Bölüm: Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri *Birinci Ayirim: Alacağin Devri *İkinci Ayırım: Borcun Üstlenilmesi *Üçüncü Ayırım: Sözleşmenin Devri Ve Sözleşmeye Katılma *İkinci Kısım: Özel Borç İlişkileri *Birinci Bölüm: Satiş Sözleşmesi *Birinci Ayirim: Genel Hükümler *İkinci Ayırım: Taşınır Satışı *Üçüncü Ayırım: Taşınmaz Satışı Ve Satış İlişkisi Doğuran Sözleşmeler *Dördüncü Ayırım: Bazı Satış Türleri *İkinci Bölüm: Mal Değişim Sözleşmesi *Üçüncü Bölüm: Bağışlama Sözleşmesi *Dördüncü Bölüm: Kira Sözleşmesi *Birinci Ayirim: Genel Hükümler *İkinci Ayırım: Konut Ve Çatılı İşyeri Kiraları *Üçüncü Ayırım: Ürün Kirası *Beşinci Bölüm: Ödünç Sözleşmeleri *Birinciayirim: Kullanim Ödüncü *İkinci Ayırım: Tüketim Ödüncü *Altıncı Bolüm: Hizmet Sözleşmeleri *Birinci Ayirim: Genel Hizmet Sözleşmesi *İkinci Ayırım: Pazarlamacılık Sözleşmesi *Üçüncü Ayırım: Evde Hizmet Sözleşmesi *Yedinci Bölüm: Eser Sözleşmesi *Sekizinci Bölüm: Yayım Sözleşmesi *Dokuzuncu Bölüm: Vekâlet İlişkileri *Birinci Ayirim: Vekâlet Sözleşmesi *İkinci Ayırım: Kredi Mektubu Ve Kredi Emri *Üçüncü Ayırım: Simsarlık Sözleşmesi *Onuncu Bölüm: Vekâletsiz İşgörme *Onbirinci Bölüm: Komisyon Sözleşmesi *Onikinci Bölüm: Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller Ve Diğer Tacir Yardımcıları *Onüçüncü Bölüm: Havale *Ondördüncübölüm: Saklama Sözleşmeleri *Onbeşinci Bölüm: Kefalet Sözleşmesi *Onaltıncı Bölüm: Kumar Ve Bahis *Onyedinci Bölüm: Ömür Boyu Gelir Ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri *Birinci Ayirim: Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi *İkinci Ayırım: Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi *Onsekizinci Bölüm: Adi Ortaklık Sözleşmesi (B) 818 Sayili Borçlar Kanunu (Bk., Ebk.) *Birinci Kisim: Umumi Hükümler *Birinci Bap: Borçlarin Teşekkülü *Birinci Fasil: Akitten Doğan Borçlar *İkinci Fasıl: Haksız Muamelelerden Doğan Borçlar *Üçüncü Fasıl: Haksız Bir Fiil İle Mal İktisabından Doğan Borçlar *İkinci Bap: Borçların Hükmü *Birinci Fasil: Borçlarin İfası *İkinci Fasıl: Borçların Ödenmemesinin Neticeleri *Üçüncü Fasıl: Borçların Üçüncü Şahıs Hakkındaki Tesiri *Üçüncü Bap: Borçların Sukutu *Dördüncü Bap: Borçların Nevileri *Birinci Fasil: Müteselsil Borçlar *İkinci Fasıl: Şarta Bağlı Borçlar *Üçüncü Fasıl: Pey Akçesi, Zamânı Rücu, Ücret Tevkifi Ve Cezaî Şart *Beşinci Bap:Alacağın Temliki Ve Borcun Nakli *İkinci Kısım: Akdin Muhtelif Nevileri *Altinci Bap: Satim Ve Trampa *Birinci Fasil: Umumî Hükümler *İkinci Fasil: Menkul Satimi *Üçüncü Fasıl: Gayrimenkul Satımı *Dördüncü Fasıl: Satımın Bazı Nevileri *Beşinci Fasıl: Trampa *Yedinci Bap: Bağışlama *Sekizinci Bap: Kira *Birinci Fasil: Âdi Kira *İkinci Fasıl: Hasılat Kirası *Dokuzuncu Bap: Âriyet Ve Karz *Birinci Fasil: Âriyet *İkinci Fasıl: Karz *Onuncu Bap: Hizmet Akdi *Onbirinci Bap: İstisna Akdi *On İkinci Bap: Neşir Mukavelesi *On Üçüncü Bap: Alelıtlak Vekâlet *Birinci Fasil: Vekâlet *İkinci Fasıl: İtibar Mektubu Ve İtibar Emri *Üçüncü Fasıl: Tellâllık (Simsarlık) *On Dördüncü Bap: Vekâleti Olmadan Başkası Hesabına Tasarruf *On Beşinci Bap: Komisyon *On Altıncı Bap: Nakliye Mukaveleleri *On Yedinci Bap: Ticarî Mümessiller Ve Diğer Ticarî Vekiller *On Sekizinci Bap: Havale *On Dokuzuncu Bap: Vedia *Yirminci Bap: Kefalet *Yirmi Birinci Bap: Kumar Ve Bahis *Yirmi İkinci Bap: Kaydı Hayat İle İrat Ve Ölünceye Kadar Bakma Akdi *Yirmi Üçüncü Bap: Âdi Şirket Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkinda Kanun (Tbkyuk.) *Birinci Bölüm: Genel Hükümler *İkinci Bölüm: Diğer Hükümler

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963