scorecardresearch.com Borçlar Hukuku (Turgut Akıntürk) ve Tüm Borçlar Hukuku Kitapları Radikal Kitap'ta!
Borçlar Hukuku (Turgut Akıntürk)

Borçlar Hukuku (Turgut Akıntürk)

Yazar : Turgut Akıntürk

Sayfa Sayısı : 363

Yayınevi : BETA YAYINLARI

Tür : Borçlar Hukuku

SATIN AL
Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

Ki­tap, bun­dan ön­ce­ki ba­sı­lar­da ol­du­ğu gi­bi, bu ye­ni ba­sı­da da baş­tan aşa­ğı­ya göz­den ge­çi­ril­miş, mev­zu­at­ta bu­gü­ne ka­dar ya­pıl­mış olan de­ği­şik­lik­ler ve ye­ni dü­zen­le­me­ler dik­ka­te alı­na­rak gün­cel du­ru­ma ge­ti­ril­miş­tir. Bu ara­da da­ha ön­ce­ki ba­sı­da, hu­ku­kî te­rim­ler­den ol­duk­ça es­ki­miş olan­la­rı, uy­gu­la­ma­da­ki kul­la­nım­la­rı­nı da dik­ka­te ala­rak arı­laş­tır­ma­ğa ça­lış­mış­tım. Bu­na ör­nek ola­rak öne­ri (icap), ilân yo­luy­la ödül sö­zü ver­me (ilân su­re­tiy­le mü­kâ­fat vaa­di), aşı­rı ya­rar­lan­ma (ga­bin), di­re­nim (te­mer­rüt), bağ­lan­ma pa­ra­sı (pey ak­çe­si), cay­ma pa­ra­sı (za­mâ­nı rü­cu), bor­cun üst­le­nil­me­si (bor­cun nak­li), ala­ca­ğın dev­ri (ala­ca­ğın tem­li­ki), mal de­ği­şi­mi söz­leş­me­si (tram­pa), eser söz­leş­me­si (is­tis­na ak­di), sak­la­ma söz­leş­me­si (ve­di­a ak­di) gi­bi te­rim­ler gös­te­ri­le­bi­lir. Bu ye­ni ba­sı­da da arı­laş­tır­ma gay­re­ti sür­dü­rül­müş­tür.Me­de­ni Hu­kuk ki­ta­bım­da ol­du­ğu gi­bi Borç­lar Hu­ku­ku ad­lı bu ki­ta­bım­da da, her ko­nu­nun so­nun­da ko­nuy­la il­gi­li “So­ru­lar” ko­nul­muş­tur. Ki­tap­tan ya­rar­lan­mak is­te­yen­le­re, özel­lik­le sı­na­va ha­zır­lan­mak­ta olan aday­la­ra her ko­nu­yu oku­duk­tan son­ra bu so­ru­lar üze­rin­de bir sü­re dur­ma­la­rı­nı tav­si­ye edi­yo­rum; zi­ra aday­lar so­ru­la­rı oku­duk­ça her ko­nu­nun “pa­no­ra­ma”sı­nı bul­muş ve âde­ta o ko­nu­yu bir kez da­ha tek­rar et­miş ola­cak­lar­dır.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963