scorecardresearch.com Açıköğretim 2. Sınıf Görüntülü DVD Seti (45 DVD) ve Tüm 2.Sınıf Kitapları Radikal Kitap'ta!
Açıköğretim 2. Sınıf Görüntülü DVD Seti (45 DVD)

Açıköğretim 2. Sınıf Görüntülü DVD Seti (45 DVD)

Yayınevi : .

Tür : 2.Sınıf

Kütüphaneme Ekle

Sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz
üye olunuz.

AÖF 2. Sınıf Görüntülü DVD Seti 45 DVD

» Stüdyo Ortamında HD Kalitesinde Sesli ve Görüntülü Çekim
» Dershaneye gidemeyen veya kitaplardan bir şey anlamayan öğrenciler için mükemmel bir kaynak.
» Öğretmen anlatımlı olan bu sette üniteler adım adım anlatılıp her üniteye ait soru çözümleri yapılmıştır.
» Anlamadığınız üniteleri tekrar tekrar izleme imkanı bulabilirsiniz..
» Sınavlarınıza çok rahat bir şekilde hazırlanacaksınız.
» Ders anlatımları üniteden üniteye süresi değişmekte olup en uygun sürede en verimli şekilde anlatılmıştır..
» DVD Playerınızda, TV ortamında, Bilgisayar ortamında, Playstationda izleme imkanı sunmaktadır.

AÖF 2. Sınıf Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi DVD Seti İçerik:
»
01 - İnkılap (Devrim) Kavramı
» 02 - Türk İnkılabına Yol Açan Nedenler
» 03 - Osmanlı Devletinin Sona Erme Sürecine Girmesi - Birinci Dünya Savaşı
» 04 - Osmanlı Devletinin Parçalanmaya Başlaması ve Buna İlk Tepkiler
» 05 - Mustafa Kemal Paşanın Olayları Değerlendirmesi ve Tutumu
» 06 - Kongreler Yolu ile Örgütlenme ve Kuvayı Milliye
» 07 - Misak-ı Milliden Türkiye Büyük Millet Meclisine
» 08 - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşu, Yapısı ve Çalışmaları
» 09 - Ulusal Ordunun Kurulması ve Kurtuluş Savaşı
» 10 - Kurtuluş Savaşı
» 11 - Kurtuluş Savaşı Savaşının Bitişi
» 12 - Cumhuriyetin İlanı - Halifeliğin Kaldırılması ve Bu Devrim Adımlarına Tepkiler
» 13 - Anayasal Sistemin Kurulması ve Gelişimi
» 14 - Türkiye Cumhuriyetinin İç Siyaseti (1923 - 1995)
» 15 - Türkiye Cumhuriyetinin Dış Siyaseti (1923 - 1995)
» 16 - İnkılapların Temel Özellikleri ve Türk İnkılabı
» 17 - Türk İnkılabını Etkileyen Akımlar
» 18 - Demokratik Hukuk Devleti (Türk İnkılabının Hedefi)
» 19 - Türk Hukuk Sisteminin Kurulması
» 20 - Türk Eğitim Sisteminin Kurulması
» 21 - Türk Ekonomisinin Yeniden Yapılanması
» 22 - Türk Toplum Yaşamına Düzgünlük ve Sağlıklı İşlerlik Getiren Diğer Yenilikler
» 23 - Atatürk İlkelerinin Genel Niteliği
» 24 - Atatürk İlkeleri (1) / Cumhuriyetçilik
» 25 - Atatürk İlkeleri (2) / Milliyetçilik (Ulusçuluk)
» 26 - Atatürk İlkeleri (3) - (4) / Halkçılık ve Devletçilik
» 27 - Atatürk İlkeleri (5) / Laiklik
» 28 - Atatürk İlkeleri (6) / İnkılapçılık (Devrimcilik)
» 29 - Atatürkçülüğe Karşı Eleştiriler ve Yanıtları
» 30 - Genel Değerlendirme

İstatistik Dersi DVD İçerik:
» 01 - Temel Kavramlar
» 02 - İstatistik Serileri (Frekans Dağılımları)
» 03 - Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri
» 04 - Olasılık
» 05 - Kesikli Rassal Değişkenler ve Olasılık Dağılımları
» 06 - Sürekli Rassal Değişkenler ve Normal Dağılım
» 07 - Örnekleme
» 08 - İstatistiksel Tahminleme
» 09 - Hipotez Testleri
» 10 - Ki-Kare Testi
» 11 - Basit Doğrusal Regresyon
» 12 - Korelasyon
» 13 - İndeksler
» 14 - Zaman Serisi Çözümlemesi

Kamu Maliyesi Dersi DVD Seti İçerik:

» Genel Ekonomi İçinde Kamu Kesiminin Gelişimi
» Kamu Maliyesinin Görevleri
» Kamusal Mallar ve Dışsallıklar
» Siyasi Karar Alma Mekanizmaları
» Kamu Harcamaları ve Sınıflandırılması
» Kamu Harcamalarının Artışı
» Kamu Harcamalarında Etkinlik (Fayda-Maliyet Analizi)
» Bütçe Sistemleri ve Türk Bütçe Süreci
» Kamu Gelirleri
» Vergi Teorisine Giriş
» Vergileme Tekniği
» Vergi Analizi
» Vergi Türleri
» Bütçe Açığı ve Devlet Borçları
» Yerel Yönetimler

Ticaret Hukuku Dersi DVD Seti İçerik:

» Ticaret Hukuku ve Ticari İşletme Kavramı
» Tacir ve Tacir Sıfatının Sonuçları
» Ticaret Unvanı ve Diğer Ticari Adlar
» Ticaret Sicili
» Haksız Rekabet
» Ticari Defterler
» Tüccar Yardımcıları
» Cari Hesap
» Ortaklık Kavramı ve Kollektif Ortaklık
» Kollektif Ortaklıkta Ortaklar Arasındaki İlişkiler
» Kollektif Ortaklığın ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri, Ortaklar Arasındaki Değişiklikler, Kollektif Ortaklığın Feshi ve Tasfiyesi
» Adi Kornandit Ortaklık
» Anonim Ortaklık ve Anonim Ortaklığın Kuruluşu
» Anonim Ortaklığın Organları(Genel Kurul)
» Anonim Ortaklığın Organları(Yönetim ve Denetleme Kurulu)
» Anonim Ortaklıkta Pay ve Pay Sahipliği, Pay Sahibinin Hak ve Borçları
» Anonim Ortaklığın Çıkarabileceği Menkul Kıymetler ( Pay Senetleri, Tahviller) ve Anonim Ortaklığın Sona Ermesi
» Limited Ortaklık
» Kıymetli Evrakın Genel Esasları, Kambiyo Senetleri ve Poliçe
» Bono ve Çek

İçerik:
» 01 - Dönemsonu İşlemleri
» 02 - Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler
» 03 - Alacaklar
» 04 - Stoklar
» 05 - Duran Varlıklar
» 06 - Yabancı Kaynaklar
» 07 - Gelirler ve Giderler
» 08 - Öz Kaynaklar
» 09 - Mali Tabloların Düzenlenmesi
» 10 - Ticaret Şirketleri
» 11 - Kollektif Şirket Kuruluşu ve Sermaye Değişiklikleri
» 12 - Kollektif Şirkette Kâr ve Zarar Dağıtımı
» 13 - Komandit Şirket
» 14 - Anonim Şirketin Kuruluşu ve Sermaye Değişikliği
» 15 - Anonim Şirketlerde Kâr Dağıtımı
» 16 - Limited Şirketler
» 17 - Şirketlerde Tasfiye
» 18 - Şirketlerde Birleşme
» Soru Çözümleri

İçerik:
 
01 - İktisat Teorisi
 02 - Tüketici Davranışları Teorisi
 03 - Piyasa Talebi ve Talep Esnekliği
 04 - Üretim Kuramı
 05 - Üretim Maliyetleri
 06 - Tam Rekabet Piyasası ve Firma Dengesi
 07 - Eksik Rekabet Piyasaları-1 Monopol, Monopson ve İki Yanlı Tekel
 08 - Eksik Rekabet Piyasaları-2 Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasaları
 09 - Faktör Piyasaları
 10 - Genel Denge ve Refah
 11 - Makroiktisatta Temel Kavramlar
 12 - Klasik ve Keynesci Makro Analiz
 13 - Tüketim ve Yatırım
 14 - Para Arzı ve Talebi
 15 - IS-LM Modeli
 16 - Açık Ekonomi IS-LM Modeli
 17 - Toplam Arz ve Tolam Talep Modeli
 18 - İşsizlik ve Enflasyon
 19 - Ekonomik Büyüme
 20 - İstikrar Politikalarına Çeşitli Yaklaşımlar

Yönetim ve Organizasyon DVD Seti İçerik:

» Yönetim Kavramı
» Klasik Yönetim Yaklaşımı
» Davranışsal Yönetim Yaklaşımı
» Sistem Yaklaşımı
» Durumsallık Yaklaşımı
» Planlama
» Örgütleme
» Kadrolama
» Yetki, Güç ve Liderlik
» Denetim
» Yetki İlişkileri ve Organizasyon Yapıları
» Örgüt Kültürü
» Toplam Kalite Yönetimi
» Yeniden Yapılanma
» Örnek Edinme
» Ekip Yönetimi
» Kurumsal Yönetim
» Kriz Yönetimi

YORUM YAZ

Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.

DİĞER KİTAPLAR

H.P. Lovecraft testi

H.P. Lovecraft testi

İyi ki doğdun Lovecraft

Korkunun efendisi, fantastik edebiyat ve bilim kurgunun atası Howard Phillips Lovecraft, tam 125 yıl önce bugün doğdu. Kara düşlerin görünmez kitabını yazan ustayı bir testle hatırlayalım istedik. Testi tamamladığınızda ustaya ne mesafede olduğunuzu anlayacaksınız.

TESTE BAŞLA

ÖDÜLLÜ SORU

Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.

'Soruyu doğru cevaplayan 20 kişiye Christopher Andersen'in “Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi” kitabını hediye ediyoruz.'

“Eğer ben hayatımın gerçekten neye benzediğini yazsaydım, doğrudan ve peşin peşin, insanlar kaçacak delik ararlardı.” 

Ünlü biyografici Christopher Andersen'in kaleme aldığı Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi işte Jagger'ın bu sözleriyle başlıyor. Hak vermemek elde değil. Zira Rolling Stones 60'larda Beatles ile aynı zamanda müzik sahnesine çıktığında yolunu çizmişti: Beatles ne kadar temiz yüzlü, efendi ve sevimliyse Rolling Stones da bir o kadar sivri dilli, asi, kaba, baştan çıkarıcı ve provokatifti. Rock'n'roll'un kötü çocukları Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts ve Ron Wood'un tutkulu ve ateşli müziğinin, uzun soluklu dinamik birlikteliğinin temelinde de bu ilkel ve vahşi enerji yatıyordu. 53 yılı deviren Rolling Stones'un bu baştan çıkarıcı enerjisinde en büyük pay sahibi şüphesiz Mick Jagger'dı.

Daha önce pek çok ünlünün biyografisini kaleme almış olan Christopher Andersen, Mick Jagger: Vahşi Yaşamın Ortasında Bir Çılgın Dâhi kitabında Jagger'in 1943'te Londra'nın kenar mahallelerinden Dartford'da orta sınıf bir ailenin iyi huylu, zeki, çalışkan ve ilgi odağı olmayı seven oğlundan ateşli, seksi ve isyankâr bir şeytana, karizmatik rock tanrısına evrilişini, küçücük bir bekâr evindeki sefil yaşantıdan Jackie Onasis ve Prenses Margaret gibi isimlerle kanka olduğu sosyetik hayata geçişini gözler önüne seriyor. Kibirli, bencil, ele avuca sığmaz bir rock yıldızı olarak Jagger'ın seks, uyuşturucu, rock'n roll, şöhret, para ve aşırılıklarla dolu zevküsefa içerisindeki hayatını iliklerine kadar nasıl yaşadığını, detaylarını sakınmadan anlatıyor; doğrudan ve peşin peşin!


The Rolling Stones hangi yıl kurulmuştur?

  • 1960
  • 1961
  • 1962
  • 1963